Tư vấn dịch vụ trong nước
thủ tục giải thể doanh nghiệp

Giải thể doanh nghiệp là việc rút lui khỏi thị trường theo ý chí của doanh nghiệp hoặc của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Việc giải thể doanh nghiệp sẽ làm phát sinh quan hệ giữa các thành viên trong nội bộ doanh nghiệp, giữa doanh nghiệp với các chủ thể khác như khách hàng, người lao động và các cơ quan nhà nước. Việc giải thể doanh nghiệp tương đối rườm rà khi phải đáp ứng các điều kiện, thủ tục hành chính. Kế toán Việt Mỹ sẽ phân tích cụ thể về hồ sơ, trình tự, thủ tục giải thể doanh nghiệp theo quy định tại Luật Doanh nghiệp 2020.

Nội dung bài viết:

Các trường hợp và điều kiện giải thể doanh nghiệp

Căn cứ khoản 1 điều 207 Luật Doanh nghiệp 2020 quy định các trường hợp giải thể doanh nghiệp có thể chia thành hai trường hợp:

Trường hợp tự nguyện giải thể:

Theo nghị quyết, quyết định của chủ doanh nghiệp tư nhân, của Hội đồng thành viên đối với công ty hợp danh, của tất cả các thành viên hợp danh, chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần; Hết thời hạn hoạt động đã ghi trong Điều lệ công ty mà không gia hạn;

Trường hợp bị giải thể:

công ty không làm thủ tục chuyển đổi loại hình doanh nghiệp khi  không còn đủ số lượng thành viên tối thiểu theo quy định của Luật Doanh nghiệp trong thời hạn 6 tháng; Bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo quyết định của Tòa án

Điều kiện giải thể doanh nghiệp

Căn cứ khoản 2 điều 207 Luật Doanh nghiệp 2020 quy định Doanh nghiệp có thể giải thể khi đáp ứng được các điều kiện sau: bảo đảm thanh toán hết các khoản nợ, nghĩa vụ tài sản khác và không có tranh chấp phải giải quyết tại Tòa án hoặc Trọng tài.

Trình tự thủ tục giải thể doanh nghiệp

Bước 1: Thông qua nghị quyết, quyết định giải thể doanh nghiệp

Để có thể tiến hành giải thể doanh nghiệp trước hết cần tổ chức họp để thông qua nghị quyết, quyết định giải thể, quyết định này thể hiện sự thống nhất của các thành viên về các vấn đề: lý do giải thể; thời hạn, thủ tục thanh lý hợp đồng và thanh toán các khoản nợ; phương án xử lý các nghĩa vụ phát sinh từ hợp đồng lao động và  tổ chức thanh lý tài sản.

Nội dung của nghị quyết, quyết định giải thể được quy định chi tiết tại khoản 1 điều 208 Luật Doanh nghiệp 2020

Bước 2: Thông báo quyết định giải thể

Doanh nghiệp phải thông báo quyết định giải thể tới cơ quan đăng ký kinh doanh, cơ quan thuế, người lao động trong doanh nghiệp; đăng quyết định giải thể trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp; gửi nghị quyết, quyết định giải thể và phương án giải quyết nợ đến các chủ nợ, người có quyền lợi, nghĩa vụ có liên quan. Phương án giải quyết nợ phải ghi rõ tên, địa chỉ của chủ nợ; số nợ, thời hạn, địa điểm và phương thức thanh toán số nợ đó; cách thức và thời hạn giải quyết khiếu nại của chủ nợ

Bước 3: Thanh lý tài sản và các khoản nợ của công ty.

Căn cứ khoản 5 điều 208 Luật doanh nghiệp 2020 quy định thứ tự các khoản nợ được thanh toán ưu tiên như sau:

Thanh toán các khoản nợ đối với người lao động như lương, trợ cấp thôi việc, bảo hiểm y tế, xã hội , bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật và các quyền lợi khác đã ký kết trong thỏa ước lao động tập thể và hợp đồng lao động;

  1. Nợ thuế;
  2. Các khoản nợ khác;

Sau khi đã thanh toán chi phí giải thể và các khoản nợ, phần còn lại chia cho chủ doanh nghiệp tư nhân, các thành viên, cổ đông hoặc chủ sở hữu công ty theo tỷ lệ sở hữu phần vốn góp, cổ phần

Bước 4: Nộp hồ sơ giải thể

Theo khoản 7 điều 208 Luật doanh nghiệp 2020 thì Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp gửi hồ sơ cho Cơ quan đăng ký kinh doanh trong 05 ngày làm việc kể từ doanh nghiệp ngày thanh toán hết các khoản nợ.

Bước 5: Cập nhật tình trạng pháp lý của doanh nghiệp trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp

Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ giải thể hoặc sau 180 ngày kể từ ngày thông báo tình trạng giải thể mà không nhận phản đối của bên có liên quan bằng văn bản, cơ quan đăng ký kinh doanh cập nhật tình trạng pháp lý của doanh nghiệp trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp

Trường hợp doanh nghiệp bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo quyết định của Tòa án.

Bước 1: Cơ quan đăng ký kinh doanh thông báo tình trạng doanh nghiệp đang làm thủ tục giải thể trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp

Theo khoản 1 điều 209 Luật Doanh nghiệp 2020 quy định. Cơ quan đăng ký kinh doanh phải thông báo tình trạng doanh nghiệp đang làm thủ tục giải thể, quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Bước 2: Ra quyết định giải thể và gửi quyết định này đến cơ quan đăng ký kinh doanh, cơ quan thuế, người lao động trong doanh nghiệp và công khai quyết định này

Theo khoản 2 điều 209 Luật doanh nghiệp 2014 quy định. Doanh nghiệp phải triệu tập họp để quyết định giải thể khi nhận được quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc quyết định của Tòa án có hiệu lực pháp luật trong thời hạn 10 ngày

Gửi Nghị quyết, quyết định giải thể và bản sao quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc quyết định của Tòa án có hiệu lực pháp luật đến cơ quan đăng ký kinh doanh, cơ quan thuế và người lao động

Đối với trường hợp pháp luật yêu cầu phải đăng báo thì doanh nghiệp phải được đăng nghị quyết, quyết định giải thể lên báo in ít nhất trên 01 tờ hoặc báo điện tử trong 03 số liên tiếp.

Trường hợp doanh nghiệp còn nghĩa vụ tài chính chưa thanh toán thì trình tự, thủ tục và phương án giải quyết giống với trường hợp doanh nghiệp tự nguyện giải thể.

Bước 3: Tổ chức thanh lý tài sản và thanh toán các khoản nợ

Giống như trường hợp doanh nghiệp tự giải thể, thứ tự các khoản nợ được thanh toán ưu tiên như sau:

Thanh toán các khoản nợ đối với người lao động( như lương, trợ cấp thôi việc, bảo hiểm y tế, xã hội , bảo hiểm thất nghiệp và các quyền lợi khác theo quy định của pháp luật…. ); Nợ thuế và Các khoản nợ khác. Sau khi đã thanh toán chi phí giải thể và các khoản nợ, phần còn lại chia cho chủ doanh nghiệp tư nhân, các thành viên, cổ đông hoặc chủ sở hữu công ty theo tỷ lệ sở hữu phần vốn góp, cổ phần

Bước 4: Nộp yêu cầu giải thể doanh nghiệp

Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp phải gửi hồ sơ cho Cơ quan đăng ký kinh doanh chậm nhất là 05 ngày làm việc kể từ doanh nghiệp ngày thanh toán hết các khoản nợ.

Bước 5: Cơ quan đăng ký kinh doanh cập nhật trình trạng pháp lý của doanh nghiệp trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp

Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ giải thể hoặc sau 180 ngày kể từ ngày thông báo tình trạng giải thể mà không nhận phản đối của bên có liên quan bằng văn bản, cơ quan đăng ký kinh doanh cập nhật tình trạng pháp lý của doanh nghiệp trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp

Hồ sơ giải thể doanh nghiệp

Theo điều 210 Luật doanh nghiệp 2020 quy định hồ sơ giải thể doanh nghiệp bao gồm những giấy tờ: Thông báo giải thể và báo cáo thanh lý tài sản doanh nghiệp; danh sách chủ nợ và số nợ đã thanh toán.

Quý khách hàng tại trên toàn quốc đang mong muốn tìm một đơn vị thực hiện dịch vụ giải thể công ty nhanh – giá rẻ hoặc đang tìm dịch vụ thành lập công ty uy tín vui lòng liên hệ với chúng tôi theo thông tin dưới đây. Rất hân hạnh được phục vụ!

HOTLINE: 0981.345.339 (HỖ TRỢ 24/24)

 

ketoanvietmy.vn

Đánh giá
Tác giả

Nguyễn Thanh Phúc

Ông Nguyễn Thanh Phúc có hơn 15 năm kinh nghiệm quản trị doanh nghiệp, tư vấn, hỗ trợ pháp lý, thuế và cố vấn chiến lược. Ông Nguyễn Thanh Phúc là một chuyên gia đầu ngành trong lĩnh lực Luật và kế toán tại Việt Nam, người sáng lập thương hiệu Luật và kế toán Việt Mỹ đã nhượng quyền thương hiệu thành công hơn 30 chi nhánh toàn quốc. Việt Mỹ là thương hiệu duy nhất của Việt Nam đủ uy tín để nhượng quyền và thành công trong lĩnh vực Luật và Kế toán.