Tư vấn dịch vụ doanh nghiệp
Người đại diện pháp luật

Người đại diện pháp luật của mỗi công ty là một trong những vấn đề quan trọng mà khi tiến hành thực hiện thủ tục đăng ký thành lập mới mà chủ sở hữu phải quan tâm chú ý. Bởi nó ảnh hưởng trực tiếp đến các quyền lợi ích hợp pháp cũng như quá trình đàm phán làm ăn kinh doanh với các đối tác. Luật doanh nghiệp 2021 ra đời thì đã có nhiều thay đổi trong vấn đề này. Chính vì vậy, với các mục đích trên bài viết dưới đây của Luật Việt Mỹ sẽ đưa ra các vấn đề quan trọng mà doanh nghiệp cần phải chú ý khi lựa chọn đại diện theo pháp luật của công ty mình.

Người đại diện theo pháp luật hiện hành 2021 được hiểu như thế nào?

Luật doanh nghiệp 2021 được chính phủ ban hành ra đời và thay thế luật doanh nghiệp 2014 và 2005 nên có những điểm mới cải cách thông thoáng hơn cho các doanh nghiệp. Quy định về người đại diện theo pháp luật của công ty, doanh nghiệp theo luật doanh nghiệp 2021 mới có những thay đổi theo hướng tích cực hơn. Khi tiến hành thành lập doanh nghiệp hoặc lựa chọn thực hiện việc thay đổi người đại diện theo pháp luật, các bạn cần phải nắm rõ những quy định tiêu chuẩn về người đại diện theo pháp luật (người ta thường gọi tên viết tắt là CEO) tương ứng với từng loại hình công ty, doanh nghiệp. Chúng ta cần xem người mà mình lựa chọn đó có đáp ứng được những điều kiện theo các quy định của pháp luật hay không để tiến hành thực hiện việc mở công ty hoặc đổi người đại diện theo pháp luật. 

Người đại diện theo pháp luật là những ai?

Những chức danh nào có thể thực hiện làm được người đại diện theo quy định của pháp luật? Người đại diện có vai trò gì trong công ty và doanh nghiệp? Các bạn cần phải biết và nắm rõ được các quy định trong luật doanh nghiệp 2021 hiện hành về chủ sở hữu cho chính công ty mình hoặc biết được người nào là người đại diện theo pháp luật của công ty đối tác. Đó chính là những người đại diện cho công ty doanh nghiệp để ký kết giấy tờ, tài liệu, ký kết hợp đồng và làm cho hợp đồng làm ăn kinh doanh của hai bên có tính pháp lý và được bảo vệ trước các quy định của pháp luật.

 • Khi tiến hành thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty, doanh nghiệp sẽ dẫn tới hàng loạt những thay đổi có liên quan khác đến hoạt động của doanh nghiệp. Do vậy các bạn cần phải nắm bắt kịp thời các quy định, thông tin liên quan đến thủ tục thay đổi người đại diện theo pháp luật:
 • Các chức danh hiện nay có thể đứng người đại diện theo pháp luật  doanh nghiệp 2021 bao gồm: Chủ tịch công ty, Giám đốc, Chủ tịch hội đồng thành viên, Tổng giám đốc, Chủ tịch hội đồng quản trị, và các chức danh quản lý khác tương tự được quy định trong điều lệ công ty. Dưới đây Luật Việt Mỹ sẽ đi sâu vào việc phân tích quy định người đại diện theo pháp luật đối với từng loại hình doanh nghiệp để qua đó các bạn thấy rõ hơn:

Các vấn đề về người đại diện theo pháp luật theo quy định  luật doanh nghiệp mới nhất 2021

Người đại diện theo pháp luật của công ty, doanh nghiệp sẽ là cá nhân đại diện cho công ty, doanh nghiệp đó thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ các hoạt động giao dịch của doanh nghiệp, đại diện cho đơn vị công ty, doanh nghiệp với tư cách người yêu cầu thực hiện giải quyết việc dân sự, tham gia tố tụng với vị trí nguyên đơn, bị đơn hoặc là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trước các cơ quan có thẩm quyền như Trọng tài, Tòa án và các quyền, nghĩa vụ khác theo  các quy định hiện hành của pháp luật.

Với loại hình công ty trách nhiệm hữu hạn và loại hình công ty cổ phần có thể có một hoặc có nhiều người đại diện theo pháp luật tùy thuộc vào nhu cầu của công ty. Điều lệ của công ty phải có quy định cụ thể số lượng cũng như ghi rõ chức danh quản lý và quyền cũng như các nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật của công ty, doanh nghiệp. Nếu công ty và doanh nghiệp có nhu cầu có nhiều hơn một người đại diện theo pháp luật thì trong Điều lệ công ty phải quy định cụ thể rõ các quyền, nghĩa vụ của từng người đại diện theo pháp luật đó. Trường hợp việc phân chia các quyền và nghĩa vụ tương ứng của từng người đại diện theo pháp luật chưa được  quy định chi tiết và rõ trong Điều lệ công ty thì mỗi người đại diện theo pháp luật của công ty doanh nghiệp đó đều là đại diện có đủ thẩm quyền của công ty, doanh nghiệp trước bên thứ ba; tất cả người đại diện theo pháp luật của công ty phải tiến hành chịu trách nhiệm liên đới đối với mọi thiệt hại gây ra cũng như cho doanh nghiệp theo các quy định của pháp luật hiện hành về dân sự và quy định khác của pháp luật chuyên ngành có liên quan.

Doanh nghiệp, công ty, cá nhân sản xuất kinh doanh phải bảo đảm luôn có ít nhất có một người là đại diện theo pháp luật hiện cư trú tại lãnh thổ của Việt Nam. Khi chỉ còn lại một người đại diện theo pháp luật của công ty cư trú tại Việt Nam thì người này khi thực hiện việc xuất cảnh khỏi Việt Nam phải tiến hành ủy quyền bằng văn bản cho cá nhân khác hiện đang cư trú tại Việt Nam thực hiện các quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật. Trường hợp này, người đại diện theo pháp luật của công ty vẫn phải thực hiện việc chịu trách nhiệm về việc thực hiện quyền và nghĩa vụ đã được ủy quyền.

Trường hợp mà đã hết thời hạn ủy quyền theo quy định pháp luật mà người đại diện theo pháp luật của công ty và doanh nghiệp chưa có thể trở lại lãnh thổ Việt Nam và không có thực hiện việc ủy quyền cho người khác thì thực hiện theo các quy định sau đây:

 • Người được ủy quyền để thực hiện tiếp tục các quyền và nghĩa vụ khác của người đại diện theo pháp luật của công ty, doanh nghiệp tư nhân cho đến khi người đại diện theo pháp luật của công ty doanh nghiệp thực hiện trở lại làm việc tại trụ sở của doanh nghiệp;
 • Người được ủy quyền trước đó sẽ tiếp tục thực hiện các quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật đối với loại hình công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần cũng như công ty hợp danh cho đến khi người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp, công ty trở lại làm việc tại trụ sở chính công ty hoặc cho đến khi chủ sở hữu công ty, các cơ quan quản lý như Hội đồng thành viên, Hội đồng quản trị quyết định tiến hành cử người khác làm người đại diện theo pháp luật của công ty, doanh nghiệp.

Trừ trường hợp ngoại lệ theo quy định của pháp luật thì đối với doanh nghiệp công ty chỉ còn một người đại diện theo pháp luật mà người này lại vắng mặt tại Việt Nam đã quá 30 ngày mà không thực hiện việc ủy quyền cho một cá nhân, một người khác để tiến hành thực hiện các quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật của cá nhân tổ chức, công ty, doanh nghiệp hoặc trường hợp chết, mất tích, đang bị các cơ quan có thẩm quyền truy cứu trách nhiệm hình sự, bị tạm giam, đang phải chấp hành hình phạt tù của tòa án, đang chấp hành các biện pháp về xử lý hành chính tại các cơ sở về cai nghiện bắt buộc, cơ sở về giáo dục bắt buộc, thuộc các đối tượng bị hạn chế hoặc mất năng lực về hành vi dân sự, có khó khăn trong việc nhận thức, làm chủ về hành vi, bị Tòa án ra quyết định cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm thực hiện các hành nghề hoặc thực hiện làm công việc nhất định thì chủ sở hữu công ty, người quản lý của công ty như Hội đồng thành viên, Hội đồng quản trị thực hiện bổ nhiệm cử người khác làm người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp, công ty.

Đối với loại hình công ty trách nhiệm hữu hạn có hai thành viên trở lên, nếu có thành viên là cá nhân làm chức danh người đại diện theo pháp luật của công ty  mà bị chết, mất tích, đang bị cơ quan có thẩm quyền truy cứu trách nhiệm hình sự, đang bị tạm giam, đang  thực hiện việc chấp hành hình phạt tù, đang chấp hành các biện pháp về xử lý hành chính tại các cơ sở về việc cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc, hoặc đang trốn khỏi nơi cư trú, bị hạn chế hoặc trường hợp mất năng lực hành vi dân sự, có khó khăn trong vấn đề nhận thức, làm chủ hành vi, bị Tòa án ra quyết định cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm kinh doanh sản xuất hành nghề hoặc làm công việc nhất định thì thành viên còn lại của công ty sẽ đương nhiên làm người đại diện theo pháp luật của cho đến khi có quyết định mới của các cơ quan điều hành quản lý Hội đồng thành viên về người đại diện theo pháp luật của công ty.

Tòa án, cơ quan có thẩm quyền về việc tiến hành tố tụng tương đương khác có quyền ra quyết định chỉ định người đại diện theo pháp luật tham gia thực hiện hoạt động tố tụng theo quy định của pháp luật.

Trách nhiệm của người đại diện theo pháp luật đối với công ty, doanh nghiệp

Người đại diện theo pháp luật của công ty, doanh nghiệp có những trách nhiệm sau đây:

 • Thực hiện quyền và nghĩa vụ được giao từ công ty một cách trung thực, cẩn trọng và đảm bảo một cách tốt nhất nhằm thu lại lợi nhuận cũng như lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp;
 • Trung thành với lợi ích của công ty, doanh nghiệp mình làm; không thực hiện lạm dụng địa vị, chức vụ cũng như tiến hành sử dụng thông tin, bí quyết và cơ hội kinh doanh hoặc tài sản khác của doanh nghiệp để nhằm mục đích tư lợi,  phục vụ lợi ích của doanh nghiệp tổ chức, cá nhân khác;
 • Thông báo kịp thời, đầy đủ, chuẩn xác cho công ty, cá nhân doanh nghiệp sản xuất kinh doanh về doanh nghiệp mà mình cũng như người có liên quan của mình làm chủ sở hữu hoặc có cổ phần, phần vốn góp theo quy định hiện hành theo luật doanh nghiệp 2021.
 • Người đại diện theo pháp luật của mỗi công ty, doanh nghiệp sản xuất kinh doanh phải chịu trách nhiệm cá nhân đối với trường hợp gây ra thiệt hại cho doanh nghiệp do bản thân có các vi phạm trách nhiệm mà pháp luật đã quy định.

Người đại diện theo pháp luật đối với từng loại hình công ty

Trường hợp là loại hình công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên:

 • Chức danh về chủ sở hữu bao gồm: Chủ tịch Hội Đồng Thành viên, Giám đốc hoặc  Tổng Giám Đốc.
 • Chủ tịch Hội Đồng Thành viên, Giám Đốc Công Ty hoặc chức danh Tổng Giám Đốc của loại hình TNHH một thành viên đều có thể làm người đại diện theo pháp luật của công ty. 

Trường hợp là loại hình công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên

 • Chức danh người đại diện Pháp Luật: tương tự như công ty TNHH 1 thành viên sẽ bao gồm các chức danh như Giám đốc, Chủ tịch Hội Đồng Thành viên hoặc Tổng Giám Đốc
 • Người đại diện theo pháp luật của công ty này phải sở hữu ít nhất 10% vốn điều lệ;
 • Ngoài ra thì Chủ tịch Hội Đồng Thành viên / Tổng Giám Đốc hoặc Giám Đốc Công Ty với loại hình TNHH hai thành viên đều có thể làm Chủ tịch của Hội Đồng Thành viên, Tổng Giám Đốc hoặc giữ chức danh Giám Đốc tại bất kỳ công ty khác, trừ loại hình công ty Cổ Phần, tuy nhiên cũng có thể tiến hành làm Đại diện Pháp Luật của công ty Cổ Phần với chức danh trong công ty là Chủ tịch Hội đồng Quản trị.

Trường hợp là loại hình công ty Cổ Phần

 • Chức danh Đại diện Pháp Luật của công ty bao gồm Chủ tịch Hội Đồng Quản trị, Giám đốc hoặc chức danh Tổng Giám Đốc.
 • Người đại diện giữ chức danh nói trên phải sở hữu ít nhất 5% trên tổng số cổ phần phổ thông trong công ty;

Trường hợp đối với loại hình Doanh nghiệp tư nhân

 • Chức danh Đại diện Pháp Luật của công ty chỉ bao gồm hai chức danh là Tổng Giám Đốc hoặc Giám Đốc của công ty.
 • Mỗi cá nhân chỉ được quyền tiến hành thành lập một doanh nghiệp tư nhân, do đó thì chỉ được làm đại diện cho công công ty với loại hình doanh nghiệp tư nhân. ( Căn cứ theo Khoản 3, Điều 188 của Luật Doanh nghiệp năm 2020);

Trên đây là bài phân tích chi tiết nhất các quy định của pháp luật hiện hành về người đại diện theo pháp luật đối với từng loại hình doanh nghiệp hiện đang được quy định trong luật doanh nghiệp 2021. Nếu quý khách còn bất cứ thắc mắc nào trong quá trình tìm hiểu về vấn đề này hoặc các vấn đề khác tương tự có liên quan, vui lòng liên hệ trực tiếp tới Luật Việt Mỹ để hiểu hơn.

ketoanvietmy.vn

5/5 - (1 bình chọn)
Tác giả

Nguyễn Thanh Phúc

Ông Nguyễn Thanh Phúc có hơn 15 năm kinh nghiệm quản trị doanh nghiệp, tư vấn, hỗ trợ pháp lý, thuế và cố vấn chiến lược. Ông Nguyễn Thanh Phúc là một chuyên gia đầu ngành trong lĩnh lực Luật và kế toán tại Việt Nam, người sáng lập thương hiệu Luật và kế toán Việt Mỹ đã nhượng quyền thương hiệu thành công hơn 30 chi nhánh toàn quốc. Việt Mỹ là thương hiệu duy nhất của Việt Nam đủ uy tín để nhượng quyền và thành công trong lĩnh vực Luật và Kế toán.