Tư vấn dịch vụ trong nước
Thủ tục thành lập công ty luật

Khi thực hiện thủ tục thành lập công ty luật có rất nhiều trường hợp vướng mắc xảy ra do không biết cách thực hiện thủ tục hay không đạt đủ điều kiện thành lập công ty luật. Việc không nắm rõ quy định pháp luật về việc thực hiện thủ tục thành lập công ty làm tốn rất nhiều thời gian cũng như công sức và tiền bạc đi lại để làm thực hiện mà không có kết quả. Chính vì điều này mà trong bài viết sau đây Luật và Kế toán Việt Mỹ sẽ hướng dẫn bạn đọc quy trình thực hiện thủ tục thành lập công ty luật TNHH và thủ tục thành lập công ty luật hợp danh, bạn đọc hãy tham khảo nhé!

1. Công ty luật là gì?

Công ty luật gồm có công ty luật hợp danh và công ty luật trách nhiệm hữu hạn. Thành viên công ty luật phải là luật sư. Công ty luật hợp danh phải do ít nhất hai luật sư thành lập. Công ty hợp danh hợp pháp không có nhà đầu tư.

Công ty luật do luật sư thành lập được tổ chức và hoạt động dưới hình thức công ty tư nhân. Luật sư thành lập công ty luật là người đứng đầu công ty luật và chịu trách nhiệm bằng mọi trách nhiệm pháp lý bằng toàn bộ tài sản của công ty luật. Người đứng đầu công ty là người đại diện theo pháp luật của công ty.

2. Điều kiện thành lập công ty luật

a, Điều kiện loại hình công ty luật

Một công ty luật là một công ty chuyên hoạt động trong lĩnh vực pháp luật.

Theo Luật luật sư, công ty luật bao gồm công ty luật hợp danh và công ty luật trách nhiệm hữu hạn.

Công ty luật hợp danh:

 • Được thiết lập bởi ít nhất hai luật sư.
 • Không có nhà đầu tư, thành viên góp vốn.

Công ty luật trách nhiệm hữu hạn:

 • Bao gồm ít nhất công ty luật trách nhiệm hữu hạn hai thành viên và công ty luật TNHH một thành viên.
 • Công ty luật TNHH đối phải có ít nhất hai thành viên, trong đó có ít nhất hai luật sư.
 • Công ty luật TNHH do một người làm luật sư thành lập và sở hữu.

b, Điều kiện về thành viên công ty luật

 • Thành viên công ty luật phải là luật sư.
 • Luật sư thành lập hoặc tham gia thành lập tổ chức để hành nghề luật sư phải có thời gian hành nghề luật sư ít nhất là hai năm liên tục và được làm việc với tổ chức hành nghề luật sư hoặc cá nhâ theo quy định sau: Phải là cá nhân làm việc theo hợp đồng với tổ chức dựa trên Luật Luật sư.
 • Các luật sư chỉ có thể thành lập hoặc tham gia thành lập hiệp hội với mục đích thực thi pháp luật. Khi luật sư thuộc các đoàn luật sư khác nhau cùng thành lập văn phòng luật sư thì văn phòng luật được thành lập và đăng ký tại địa điểm của đoàn luật sư mà họ trực thuộc.
 • Công ty luật hợp danh, công ty luật trách nhiệm hữu hạn có hai thành viên hợp danh trở lên cam kết cử một thành viên hợp danh làm người quản lý công ty.
 • Luật sư là chủ sở hữu của một công ty luật trách nhiệm hữu hạn tư nhân và là giám đốc điều hành của công ty.
 • Luật sư thành lập hoặc tham gia thành lập Đoàn luật sư thì trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của Đoàn luật sư nơi Đoàn luật sư đặt trụ sở thì không được. hoặc chi nhánh của đoàn luật sư theo định nghĩa của Điều 20 của Đạo luật Luật sư.

Lưu ý: Quyết định 1319/QĐ-BTP bãi bỏ yêu cầu phải làm việc tối thiểu hai năm liên tục theo hợp đồng lao động của doanh nghiệp hoặc với tư cách cá nhân theo hợp đồng lao động. Các cơ quan, tổ chức hành động theo quy định của Luật luật sư. Tuy nhiên, do Luật luật sư vẫn còn hiệu lực nên các quy định về tư cách thành viên công ty luật không thay đổi.

Điều kiện thành lập công ty luật
Điều kiện thành lập công ty luật

c, Điều kiện của trụ sở làm việc

Một công ty luật cần một văn phòng. Văn phòng công ty phải:

 • Trụ sở chính của được đặt trên lãnh thổ Việt Nam, địa chỉ liên lạc của chúng tôi và dựa trên ranh giới địa lý của các đơn vị hành chính. Chúng tôi cần số điện thoại, số fax và email của bạn (nếu có).
 • Văn phòng đăng ký của công ty không được sử dụng căn hộ hoặc khu vực chung, ngoại trừ căn hộ và khu vực chung được xây dựng cho mục đích cho thuê văn phòng.

d, Điều kiện đối với tên công ty luật

 • Tên công ty luật hợp danh, công ty luật trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên do các thành viên thoả thuận lựa chọn và tên công ty luật trách nhiệm hữu hạn một thành viên do chủ sở hữu lựa chọn.
  Thực hiện theo các quy định của Đạo luật công ty, nhưng phải bao gồm các từ “công ty hợp danh” hoặc “công ty luật trách nhiệm hữu hạn”.
  Tên của công ty luật không được trùng hoặc gây nhầm lẫn với tên của bất kỳ pháp nhân nào khác đã đăng ký và không được chứa các từ hoặc ký hiệu trái với truyền thống lịch sử, văn hóa, đạo đức hoặc pháp luật.

e, Yêu cầu về vốn của công ty luật

 • Vốn cổ phần là tổng giá trị các khoản vốn do các thành viên công ty, chủ sở hữu công ty góp hoặc lấy khi thành lập pháp luật công ty cổ phần, trụ sở công ty.
 • Pháp luật không xác định vốn thành lập công ty luật. Điều này có nghĩa là các thành viên của công ty luật có toàn quyền quản lý vốn của công ty.

3. Hồ sơ, thủ tục thành lập công ty luật

Cũng như việc thành lập các công ty khác, việc thực hiện thủ tục thành lập công ty luật cũng phải diễn ra ngoài trình tự được quy định chung tại Luật Doanh nghiệp và căn cứ riêng vào Luật Luật sư (2006) sửa đổi và bổ sung năm 2012.

Hồ sơ thành lập công ty luật
Hồ sơ thành lập công ty luật

3.1 Hồ sơ thành lập công ty luật

Thứ nhất, đơn đăng ký hoạt động của công ty luật hoặc công ty luật trách nhiệm hữu hạn có hai thành viên hợp danh trở lên, được lập theo mẫu.

Căn cứ Điều 6 Nghị định 123/2013/NĐ-CP, đơn đăng ký hoạt động của tổ chức luật sư phải có các nội dung chủ yếu sau: Công ty luật hoặc tên công ty luật. địa chỉ văn phòng; tên đầy đủ của luật sư quản lý văn phòng hoặc luật sư chủ sở hữu (đối với một công ty luật trách nhiệm hữu hạn) hoặc luật sư thành viên (đối với GmbH có nhiều hơn một thành viên và công ty luật), công ty hợp danh); tên người đại diện theo pháp luật, ngày và số thẻ luật sư, lĩnh vực hành nghề.

Thứ hai, điều lệ của công ty luật:

Theo Điều 7 Nghị định 123/2013/NĐ-CP, Điều lệ công ty luật gồm các nội dung cơ bản sau: tên, địa chỉ trụ sở chính, loại hình công ty luật; lĩnh vực hoạt động, họ tên, địa chỉ thường trú của luật sư chủ sở hữu (công ty luật trách nhiệm hữu hạn một thành viên) hoặc luật sư thành viên (luật sư, đoàn thể luật có ít nhất 2 công ty trách nhiệm hữu hạn); Quyền và Trách nhiệm của Luật sư của Chủ sở hữu hoặc Luật sư Thành viên.

Thủ tục và điều kiện gia nhập, ra khỏi danh sách luật sư thành viên (đối với công ty luật và công ty luật có từ hai thành viên trở lên); Cơ cấu tổ chức, quản lý và điều hành; Ra quyết định và thủ tục ra quyết định; nguyên tắc giải quyết tranh chấp nội bộ; Nguyên tắc phân chia lợi nhuận và trách nhiệm của luật sư thành viên đối với các nghĩa vụ của công ty (ít nhất là công ty luật hai thành viên và công ty luật); mẫu sửa đổi, bổ sung điều lệ công ty luật.

Thứ ba, giấy phép hành nghề luật sư của người đứng đầu văn phòng hoặc bản sao giấy phép hành nghề luật sư của người đứng đầu văn phòng. Giám đốc công ty luật phải là luật sư. Vì vậy, hồ sơ thành lập công ty luật gửi Sở Tư pháp yêu cầu phải có bản sao chứng chỉ luật sư và thẻ luật sư của giám đốc công ty.

Thứ tư, văn bản xác nhận địa điểm của tổ chức hợp pháp.

Khi thuê, thuê văn phòng, trong hợp đồng phải ghi rõ địa điểm, diện tích, mục đích thuê, thuê. Trường hợp sử dụng nhà riêng làm trụ sở thì phải có tài liệu xác định vị trí, diện tích đặt trụ sở.

Thứ năm, là phiếu yêu cầu đặt tên

3.2 Thủ tục thành lập công ty luật

Bất kỳ tổ chức pháp lý nào có ý định hành nghề đều phải nộp hồ sơ đăng ký kinh doanh cho Sở Tư pháp. Do đó, đối với công ty luật, hồ sơ đăng ký hoạt động phải được gửi đến Sở Tư pháp nơi đặt trụ sở của Đoàn luật sư mà Giám đốc công ty luật là thành viên hoặc văn phòng luật sư có trụ sở nếu giám đốc tham gia nhiều Đoàn luật sư khác nhau.

Trong thời hạn 10 ngày làm việc, Sở Tư pháp sẽ xem xét sự phù hợp của công ty luật, nộp đầy đủ các giấy tờ theo quy định và Sở Tư pháp sẽ cấp Giấy phép thành lập cho công ty luật. Trường hợp Sở Tư pháp từ chối cấp Giấy đăng ký thành lập thì phải thông báo cho công ty luật bằng văn bản nêu rõ lý do từ chối.

Sở Tư pháp phải thông báo bằng văn bản cho cơ quan thuế, cơ quan thống kê hoặc cơ quan nhà nước khác, cơ quan có thẩm quyền, Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, Ủy ban nhân dân thị xã, thị trấn nơi Đoàn luật sư nơi đặt trụ sở trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày cấp Giấy đăng ký hoạt động cho tổ chức hành nghề luật sư. Ngoài ra, người đứng đầu công ty luật hoặc người đứng đầu văn phòng luật phải thông báo bằng văn bản cho Đoàn luật sư mà mình là thành viên, kèm theo bản sao Giấy đăng ký hoạt động.

Cơ quan thực hiện: Tổ chức hành nghề luật sư phải đăng ký hoạt động với Sở Tư pháp nơi có Đoàn luật sư mà thành viên là người đứng đầu công ty luật hoặc người đứng đầu văn phòng tham gia. Công ty luật do luật sư thuộc các Đoàn luật sư liên kết thành lập phải đăng ký hoạt động với Bộ Tư pháp nơi đặt trụ sở chính của công ty.

4. Lý do bạn nên lựa chọn VIỆT MỸ để hỗ trợ thủ tục thành lập công ty luật

Lựa chọn đến với Việt Mỹ sẽ không làm cho quý khách hàng phải thất vọng, đây là nơi quý khách có thể đặt trọn niềm tin để được sử dụng những dịch vụ tốt nhất, ưu đãi nhất.

 • Các nhân viên tại VIỆT MỸ là những chuyên gia giàu kinh nghiệm với trình độ cao trong việc xử lý các thủ tục  thành lập công ty trong nước, kế toán, v.v.
 • Chi phí rất hợp lý, tiết kiệm đến 70% so với thuê nhân viên toàn thời gian, tối đa hóa lợi ích cho doanh nghiệp.
 • Cập nhật thông tin miễn phí: tư vấn miễn phí từ các chuyên gia giàu kinh nghiệm và trình độ chuyên môn cao
 • Quy trình hiệu quả: quy trình làm việc có hệ thống, luôn đổi mới và cải tiến, thực hiện công việc một cách nhanh nhất và chính xác nhất

Ngoài ra, để đáp ứng nhu cầu sử dụng dịch vụ của quý khách hàng, Việt Mỹ còn cung cấp các dịch vụ khác như: dịch vụ thành lập công ty trọn gói, dịch vụ thành lập chi nhánh công ty, dịch vụ thành lập công ty quận 3… và một số dịch vụ khác. Quý khách hàng có thể an tâm tin tưởng lựa chọn dịch vụ mà không phải lo lắng bất cứ vấn đề gì.

Hướng dẫn thủ tục thành lập công ty luật
Hướng dẫn thủ tục thành lập công ty luật

5. Chi phí thành lập công ty luật là bao nhiêu?

a, Lệ phí đăng ký kinh doanh phải được nộp cho Sở Kế hoạch và Đầu tư

Lệ phí đăng ký công ty theo Thông tư 47/2019/TT-BTC là 100.000 đồng/lần.
Người sáng lập công ty trả tiền hoa hồng trực tiếp thông qua dịch vụ thanh toán điện tử.
Ngoài ra, doanh nghiệp đăng ký kinh doanh qua mạng được miễn lệ phí đăng ký kinh doanh.

b, Phí công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp

Theo Đạo luật công ty 2020, các công ty phải đăng nội dung đăng ký công ty của mình lên Cổng thông tin doanh nghiệp quốc gia trong vòng 30 ngày.

Phí công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp theo Thông tư 47/2019/TT-BTC là 100.000 đồng. Phí khắc dấu doanh nghiệp

c, Chi phí khắc con dấu cho doanh nghiệp

Chi phí sẽ khác nhau tùy thuộc vào đơn vị cung cấp dịch vụ khắc dấu và loại dấu mà công ty yêu cầu. Giá tem công ty từ 200.000đ đến 300.000đ. Dấu chức danh Giám đốc, Chủ tịch… từ 70.000đ đến 150.000đ.

d, Chi phí làm biển hiệu công ty

Giá thay đổi tùy theo đơn vị sản phẩm của tàu. Giá trên thị trường từ 300.000đ đến 1.500.000đ tùy chất liệu và kích thước tag.

e, Thanh toán tiền mua chữ ký số (Token)

Chữ ký điện tử là một USB được mã hóa dùng để ký thông báo hoặc thực hiện các thao tác trực tuyến khác thay cho chữ ký và con dấu của người đại diện theo pháp luật nhằm xác định mọi hoạt động đều thuộc về công ty.

Doanh nghiệp liên hệ với các nhà cung cấp chữ ký số như Viettel, Vina, Vinca… để mua thiết bị chữ ký số. Giá cả phụ thuộc vào nhà cung cấp dịch vụ và số năm phục vụ. Chữ ký số có giá từ 1.500.000 đến 2.000.000 đồng cho ba năm sử dụng.
Mở tài khoản ngân hàng và nộp sao kê tài khoản

Doanh nghiệp phải mở tài khoản ngân hàng để giao dịch và nộp thuế theo quy định bắt buộc hiện hành. Không có lệ phí để mở một tài khoản. Tuy nhiên, công ty phải đảm bảo số dư tài khoản là 1.000.000 VND. Báo cáo và nộp lệ phí giấy phép

f, Phí giấy phép dựa trên vốn cổ phần

Vốn đăng ký dưới 10 tỷ lệ phí môn bài 2.000.000 đồng/năm. Vốn đăng ký trên 10 tỷ đồng, lệ phí môn bài 3.000.000 đồng/năm.
Ghi chú. Phù hợp với quy định tại Quy định 22/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định 139/2016/NĐ-CP. Các công ty thành lập vào năm 2021 được miễn phí giấy phép hàng năm trong năm đầu tiên thành lập.

g, Lập hóa đơn điện tử – Hóa đơn giá trị gia tăng

Hóa đơn điện tử thể hiện dưới dạng dữ liệu điện tử do tổ chức bán hoặc người lưu trữ thông tin hàng hóa, cung ứng dịch vụ lập, ký điện tử, hóa đơn do máy tính tiền lập cho cơ quan thuế có kết nối truyền dữ liệu điện tử.

Logo

DỊCH VỤ LUẬT – TƯ VẤN THUẾ SỐ 1 HIỆN NAY

Dịch vụ Luật và Tư vấn thuế đáng tin cậy nhất hiện nay, được đánh giá cao bởi khách hàng và cung cấp các giải pháp phù hợp và chuyên nghiệp cho doanh nghiệp.

HOTLINE: 0981 345 339 (HỖ TRỢ 24/7)

6. Đăng ký thành lập công ty luật ở đâu?

Theo luật, công ty luật phải được đăng ký với Sở Tư pháp nơi đặt trụ sở của đoàn luật sư mà giám đốc công ty luật trực thuộc. Văn phòng luật sư do các luật sư của Đoàn luật sư cùng thành lập phải đăng ký với Sở Tư pháp nơi đặt trụ sở chính.

7. Câu hỏi thường gặp khi làm thủ tục thành lập công ty luật

7.1 Một luật sư có được mở nhiều công ty luật?

Mỗi luật sư chỉ được thành lập hoặc tham gia thành lập một tổ chức, điều hành công ty hoặc tư vấn pháp luật

7.2 Cần bao nhiêu vốn để thành lập công ty luật?

Mặc dù nghề tư vấn pháp luật là lĩnh vực hoạt động chuyên biệt và có điều kiện nhưng không có quy định về vốn. Tùy theo năng lực, quy mô và phương hướng hoạt động của công ty mà chủ sở hữu công ty luật quyết định mức vốn cổ phần.

7.3 Có được thành lập công ty luật nước ngoài tại Việt Nam hay không?

Tại Việt Nam, thành lập công ty luật được coi là một ngành nghề đặc biệt, chịu sự quản lý riêng của Bộ Tư pháp chứ không chịu sự quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư như các lĩnh vực kinh doanh khác. Và theo quy định của luật nghề luật sư hiện hành thì nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam có thể thành lập công ty nước ngoài tại Việt Nam. Tuy nhiên, nhà đầu tư phải tuân thủ đầy đủ các điều kiện theo quy định để thành lập công ty.

7.4 Thời gian giải quyết hồ sơ thành lập công ty luật mất bao lâu?

Bộ Tư pháp cấp Giấy đăng ký hoạt động cho tổ chức hành nghề luật sư trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ. Việc từ chối phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do Người bị từ chối cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động có quyền khiếu nại theo quy định của pháp luật.

7.5 Mã ngành nghề kinh doanh hoạt động pháp luật là gì?

Thực tế khi đăng ký thủ tục thành lập công ty luật bạn chỉ phải nhập các dữ liệu sau: Việc tham gia thủ tục; Trợ giúp pháp lý; Đại diện ngoài tòa án; Các dịch vụ pháp lý khác.

Trên đây là bài viết về thủ tục thành lập công ty luật. Nếu như quý khách hàng có nhu cầu sử dụng dụng dịch thành lập công ty, thì hãy liên LUẬT VÀ KẾ TOÁN VIỆT MỸ để được hỗ trợ nhanh nhất. Ngoài ra còn có các thủ tục về thành lập chi nhánh công ty luật, thủ tục thành lập công ty luật tại nước ngoài quý khách hàng có thể tham khảo thêm nhé!

5/5 - (6 bình chọn)
Tác giả

Nguyễn Thanh Phúc

Ông Nguyễn Thanh Phúc có hơn 15 năm kinh nghiệm quản trị doanh nghiệp, tư vấn, hỗ trợ pháp lý, thuế và cố vấn chiến lược. Ông Nguyễn Thanh Phúc là một chuyên gia đầu ngành trong lĩnh lực Luật và kế toán tại Việt Nam, người sáng lập thương hiệu Luật và kế toán Việt Mỹ đã nhượng quyền thương hiệu thành công hơn 30 chi nhánh toàn quốc. Việt Mỹ là thương hiệu duy nhất của Việt Nam đủ uy tín để nhượng quyền và thành công trong lĩnh vực Luật và Kế toán.