Thông báo lập địa điểm kinh doanh của công ty cổ phần

Thông báo lập địa điểm kinh doanh của công ty cổ phần