Tin tức sự kiện
giải thể doanh nghiệp mất bao lâu

Do một vài lí do mà doanh nghiệp có thể bị giải thể trong quá trình hoạt động. Việc giải thể doanh nghiệp phải được thực hiện theo quy trình thủ tục pháp luật quy định. Thời gian giải thể doanh nghiệp mất bao lâu là một thắc mắc của hầu hết các doanh nghiệp đang trong quá trình giải thể. Hãy theo dõi bài viết dưới đây của Việt Mỹ để nắm rõ hơn về thời gian giải thể doanh nghiệp mất bao lâu nhé.

1. Giải thể doanh nghiệp là gì?

Giải thể là từ để chỉ sự không còn hoặc là làm cho không còn đủ điều kiện để có thể tồn tại như một chỉnh thể, hay một tổ chức nữa. Theo đó, giải thể doanh nghiệp sẽ được hiểu là việc chấm dứt tư cách pháp nhân doanh nghiệp và các quyền, nghĩa vụ liên quan của một doanh nghiệp.

Tại Khoản 6 Điều 41 Nghị định 01/2021/NĐ-CP quy định về tình trạng của một doanh nghiệp đã giải thể “là tình trạng pháp lý của doanh nghiệp đã hoàn thành thủ tục giải thể theo quy định và được Phòng Đăng ký kinh doanh cập nhật tình trạng pháp lý theo khoản 8 Điều 208, khoản 5 Điều 209 Luật Doanh nghiệp”.

Khi thực hiện xong thủ tục giải thể doanh nghiệp, tình trạng giải thể doanh nghiệp sẽ được cập nhật trên Cổng thông tin quốc gia về ĐK doanh nghiệp.

2. Các trường hợp mà doanh nghiệp bị giải thể

Doanh nghiệp sẽ bị giải thể nếu thuộc trong những trường hợp sau đây:

– Kết thúc thời hạn hoạt động mà đã được ghi trong Điều lệ công ty nhưng không có quyết định gia hạn;

– Theo nghị quyết/quyết định của chủ doanh nghiệp tư nhân, của Hội đồng thành viên trong công ty hợp danh, của Hội đồng thành viên, chủ sở hữu công ty TNHH, của Đại hội đồng cổ đông trong công ty cổ phần;

– Công ty không còn đủ số lượng thành viên ở mức tối thiểu theo quy định Luật Doanh nghiệp trong thời hạn 06 tháng liên tục mà không thực hiện thủ tục chuyển đổi loại hình doanh nghiệp;

– Bị thu hồi Giấy chứng nhận ĐK doanh nghiệp, trừ trường hợp Luật Quản lý thuế có quy định khác.

Theo đó, doanh nghiệp có thể tiến hành thủ tục giải thể doanh nghiệp theo hai hình thức chính:

– Giải thể tự nguyện;

– Giải thể bắt buộc (Bị thu hồi Giấy chứng nhận ĐK doanh nghiệp)

Các trường hợp giải thể doanh nghiệp
Các trường hợp giải thể doanh nghiệp

3. Điều kiện để giải thể doanh nghiệp

Doanh nghiệp chỉ được phép giải thể khi đáp ứng được đủ các điều kiện sau:

– Bảo đảm đã thanh toán hết tất cả các khoản nợ, và các nghĩa vụ tài sản khác;

– Không đang trong quá trình giải quyết tranh chấp tại Tòa án nhân dân hoặc Trọng tài.

Người quản lý có liên quan và doanh nghiệp bị thu hồi Giấy chứng nhận ĐK doanh nghiệp sẽ cùng liên đới chịu trách nhiệm về các khoản nợ doanh nghiệp.

4. Quy trình giải thể doanh nghiệp như thế nào?

Quy trình, thủ tục giải thể doanh nghiệp được thực hiện như sau:

4.1 Hồ sơ giải thể doanh nghiệp

– Thông báo về việc sẽ giải thể doanh nghiệp

– Nghị quyết/quyết định và biên bản họp của Hội đồng thành viên trong công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên trở lên, công ty hợp danh, của Đại hội đồng cổ đông công ty cổ phần; nghị quyết/quyết định của chủ sở hữu công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên về giải thể doanh nghiệp;

– Phương án nhằm giải quyết nợ (nếu có).

Nơi nộp hồ sơ

Sau khi chuẩn bị đầy đủ hồ sơ như trên, doanh nghiệp nộp hồ sơ đến Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch & Đầu tư nơi mà doanh nghiệp đang đặt trụ sở chính.

4.2 Trình tự, thủ tục tiến hành giải thể doanh nghiệp

* Đối với trường hợp doanh nghiệp giải thể tự nguyện

Bước 1: Thông qua quyết định/ nghị quyết về việc giải thể doanh nghiệp và tiến hành tổ chức thanh lý tài sản;

Bước 2: Công bố việc giải thể doanh nghiệp;

Nghị quyết/quyết định giải thể doanh nghiệp và biên bản họp phải gửi đến Cơ quan đăng ký kinh doanh, cơ quan thuế và người lao động của doanh nghiệp trong thời hạn là 07 ngày từ ngày thông qua.

Bước 3: Thanh lý tài sản doanh nghiệp, thanh toán tất cả các khoản nợ của doanh nghiệp;

Bước 4: Gửi bộ hồ sơ giải thể doanh nghiệp.

Doanh nghiệp gửi bộ hồ sơ giải thể doanh nghiệp cho Cơ quan đăng ký kinh doanh trong thời hạn là 05 ngày làm việc kể từ ngày đã thanh toán hết các khoản nợ.

* Đối với trường hợp doanh nghiệp giải thể bắt buộc

Bước 1: Cơ quan đăng ký kinh doanh tiến hành thu hồi Giấy chứng nhận ĐK doanh nghiệp;

Bước 2: Doanh nghiệp sẽ triệu tập họp để quyết định việc giải thể

Trong thời hạn 10 ngày từ ngày nhận được quyết định về việc thu hồi Giấy chứng nhận ĐK doanh nghiệp hoặc là quyết định của Tòa án nhân dân có hiệu lực pháp luật, doanh nghiệp sẽ phải triệu tập họp

Bước 3: Thanh lý tài sản doanh nghiệp, thanh toán tất cả các khoản nợ của doanh nghiệp;

Bước 4: Gửi bộ hồ sơ giải thể doanh nghiệp

Trong thời hạn là 05 ngày làm việc từ ngày đã thanh toán hết các khoản nợ, doanh nghiệp cần gửi hồ sơ giải thể doanh nghiệp đến cho Cơ quan đăng ký kinh doanh.

Lệ phí giải quyết

Miễn lệ phí giải thể doanh nghiệp theo quy định tại Thông tư 47/2019/TT-BTC.

giải thể doanh nghiệp mất bao lâu
giải thể doanh nghiệp mất bao lâu

5. Thời gian giải thể doanh nghiệp mất bao lâu?

Theo Điều 70 Nghị định 01/2021/NĐ-CP quy định trình tự, thủ tục để giải thể doanh nghiệp như sau:

Bước 1: Trong thời hạn là 07 ngày làm việc kể từ ngày được thông qua nghị quyết/quyết định giải thể thì doanh nghiệp cần gửi thông báo về việc giải thể đến cho Phòng Đăng ký kinh doanh nơi mà doanh nghiệp đang đặt trụ sở chính. Kèm theo thông báo thì phải có các giấy tờ sau đây:

– Nghị quyết/quyết định và biên bản họp của Hội đồng thành viên trong công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên trở lên, công ty hợp danh, của Đại hội đồng cổ đông công ty cổ phần; nghị quyết/quyết định của chủ sở hữu công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên về giải thể doanh nghiệp;

– Phương án nhằm giải quyết nợ (nếu có).

Bước 2:Trong thời hạn là 01 ngày làm việc kể từ ngày doanh nghiệp nhận được thông báo về việc giải thể, Phòng Đăng ký kinh doanh sẽ phải đăng tải các giấy tờ nêu trên và thông báo về tình trạng doanh nghiệp là đang làm thủ tục giải thể ở trên Cổng thông tin quốc gia về ĐK doanh nghiệp, đồng thời chuyển tình trạng pháp lý trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về ĐK doanh nghiệp sang tình trạng là đang làm thủ tục giải thể và cần gửi thông tin về việc giải thể doanh nghiệp đến cho Cơ quan thuế. Doanh nghiệp sẽ hoàn thành nghĩa vụ thuế đối với Cơ quan thuế theo quy định Luật Quản lý thuế.

Bước 3: Trong thời hạn là 05 ngày làm việc kể từ ngày đã thanh toán hết tất cả các khoản nợ thì doanh nghiệp cần gửi hồ sơ ĐK giải thể doanh nghiệp đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi mà doanh nghiệp đang đặt trụ sở chính.

Lưu ý: Trước khi nộp hồ sơ ĐK giải thể doanh nghiệp thì doanh nghiệp phải thực hiện thủ tục chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện hay địa điểm kinh doanh của mình tại Phòng Đăng ký kinh doanh nơi đang đặt chi nhánh, văn phòng đại diện và địa điểm kinh doanh.

Bước 4: Sau khi tiếp nhận hồ sơ ĐK giải thể doanh nghiệp, Phòng Đăng ký kinh doanh sẽ gửi thông tin về việc doanh nghiệp ĐK giải thể đến cho Cơ quan thuế. Trong thời hạn là 02 ngày làm việc kể từ ngày mà nhận được thông tin của Phòng Đăng ký kinh doanh thì Cơ quan thuế sẽ gửi ý kiến về việc hoàn thành các nghĩa vụ nộp thuế của doanh nghiệp đến cho Phòng đăng ký kinh doanh.

Bước 5: Trong thời hạn là 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ ĐK giải thể doanh nghiệp, Phòng Đăng ký kinh doanh sẽ chuyển tình trạng pháp lý doanh nghiệp trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về ĐK doanh nghiệp sang đã giải thể nếu không nhận được ý kiến từ chối từ Cơ quan thuế, đồng thời sẽ ra thông báo về việc đã giải thể của doanh nghiệp.

Trường hợp sau thời hạn 180 ngày tính từ ngày Phòng Đăng ký kinh doanh đã nhận được thông báo kèm theo nghị quyết/quyết định giải thể doanh nghiệp mà Phòng Đăng ký kinh doanh không có nhận được hồ sơ ĐK giải thể của doanh nghiệp cùng với ý kiến phản đối bằng văn bản của các bên có liên quan thì Phòng Đăng ký kinh doanh sẽ chuyển tình trạng pháp lý doanh nghiệp trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về ĐK doanh nghiệp sang đã giải thể, và gửi thông tin về việc giải thể doanh nghiệp đến cho Cơ quan thuế, đồng thời ra thông báo về việc giải thể của doanh nghiệp đó trong thời hạn là 03 ngày làm việc kể từ ngày mà kết thúc thời hạn nêu trên.

Lưu ý: Đối với các doanh nghiệp sử dụng con dấu mà do cơ quan công an cấp thì doanh nghiệp phải có trách nhiệm trả con dấu, Giấy chứng nhận đã ĐK mẫu con dấu cho cơ quan công an theo quy định khi thực hiện thủ tục giải thể.

Như vậy, tùy theo tốc độ thực hiện thì thời gian giải thể của doanh nghiệp có thể kéo dài từ khoảng 2 – 3 tháng đối với trường hợp mà doanh nghiệp không bị quyết toán thuế khi tiến hành giải thể doanh nghiệp, và 4 – 6 tháng nếu như doanh nghiệp thuộc trường hợp bị quyết toán thuế khi tiến hành giải thể doanh nghiệp.

Để tiết kiệm thời gian thì các doanh nghiệp có thể sử dụng dịch vụ giải thể công tydịch vụ giải thể doanh nghiệp của các đơn vị cung cấp dịch vụ pháp lý uy tín như Việt Mỹ.

Logo

DỊCH VỤ LUẬT – TƯ VẤN THUẾ SỐ 1 HIỆN NAY

Dịch vụ Luật và Tư vấn thuế đáng tin cậy nhất hiện nay, được đánh giá cao bởi khách hàng và cung cấp các giải pháp phù hợp và chuyên nghiệp cho doanh nghiệp.

HOTLINE: 0981 345 339 (HỖ TRỢ 24/7)

6. Câu hỏi thường gặp về giải thể doanh nghiệp

6.1 Công ty mới thành lập và hoạt động được 1 năm thì có thể làm thủ tục giải thể không?

Có. Không có sự giới hạn đối với thời gian hoạt động trước khi mà doanh nghiệp giải thể, theo đó, doanh nghiệp có quyền quyết định việc giải thể, tuy nhiên phải đảm bảo được điều kiện là phải thanh toán được hết các khoản nợ, nghĩa vụ tài sản khác và không đang trong quá trình giải quyết các tranh chấp tại Tòa án hoặc Trọng tài.

6.2 Có quyết định giải thể doanh nghiệp có tiếp tục thực hiện những hợp đồng đã được giao kết?

Không, kể cả khi đã có quyết định về việc giải thể doanh nghiệp thì doanh nghiệp vẫn sẽ bị nghiêm cấm hành vi chấm dứt thực hiện hợp đồng mà đã có hiệu lực trước đây.

6.3 Không làm thủ tục giải thể khi doanh nghiệp khi kết thúc thời hạn hoạt động được ghi trong Điều lệ bị phạt bao nhiêu tiền?

Nếu doanh nghiệp đã hết thời gian hoạt động được ghi trong Điều lệ và không có quyết định gia hạn mà không làm thủ tục giải thể doanh nghiệp thì sẽ bị phạt tiền từ 20.000.000 đồng – 30.000.000 đồng.

6.4 Ai phải chịu trách nhiệm về tính chính xác của bộ hồ sơ giải thể doanh nghiệp?

Thành viên Hội đồng thành viên của công ty TNHH, chủ sở hữu công ty, người đại diện pháp luật chịu sẽ trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của bộ hồ sơ giải thể doanh nghiệp.

6.5 Khi giải thể doanh nghiệp thì có cần nộp lại con dấu không?

Khi doanh nghiệp giải thể thì không cần nộp lại con dấu cho cơ quan đăng ký kinh doanh – Sở kế hoạch & đầu tư.

Dưới đây là thời gian giải thể doanh nghiệp mất bao lâu của LUẬT VÀ KẾ TOÁN VIỆT MỸ. Nếu bạn gặp khó khăn trong quá trình giải thể doanh nghiệp hoặc các vấn đề liên quan khác, hãy liên hệ với chúng tôi – đơn vị uy tín và chuyên nghiệp trong lĩnh vực này.

5/5 - (1 bình chọn)
Tác giả

Nguyễn Thanh Phúc

Ông Nguyễn Thanh Phúc có hơn 15 năm kinh nghiệm quản trị doanh nghiệp, tư vấn, hỗ trợ pháp lý, thuế và cố vấn chiến lược. Ông Nguyễn Thanh Phúc là một chuyên gia đầu ngành trong lĩnh lực Luật và kế toán tại Việt Nam, người sáng lập thương hiệu Luật và kế toán Việt Mỹ đã nhượng quyền thương hiệu thành công hơn 30 chi nhánh toàn quốc. Việt Mỹ là thương hiệu duy nhất của Việt Nam đủ uy tín để nhượng quyền và thành công trong lĩnh vực Luật và Kế toán.