Tin tức sự kiện
Các bước giải thể doanh nghiệp

Các bước giải thể doanh nghiệp là một trong những thủ tục được quy định tại Luật Doanh nghiệp 2020 để doanh nghiệp thực hiện rút khỏi thị trường. Giải thể công ty sẽ phát sinh ra rất nhiều vấn đề trong mối quan hệ không chỉ giữa các thành viên trong công ty với nhau mà còn giữa công ty với người lao động, đối tác và các cơ quan chính phủ. Vì vậy, để quá trình giải thể diễn ra nhanh chóng và hiệu quả là vô cùng quan trọng.

1. Các trường hợp giải thể doanh nghiệp

Giải thể công ty không còn là khái niệm xa lạ với chúng ta. Nếu công ty hoạt động không hiệu quả, công ty có thể bị chủ động giải thể hoặc bị buộc giải thể theo quy định của pháp luật. Lúc này công ty phải làm thủ tục giải thể tại cơ quan đăng ký doanh nghiệp và cơ quan thuế. Các trường hợp giải thể bao gồm:

 • Thời hạn hoạt động theo luật định của Công ty đã hết mà không được quyết định gia hạn thêm.
 • Theo quyết định chủ quan của công ty bao gồm: Nghị quyết/quyết định của chủ sở hữu công ty tư nhân, chủ sở hữu công ty công ty TNHH một thành viên, đại hội đồng cổ đông công ty trách nhiệm hữu hạn đại chúng, công ty hợp danh và Hội đồng quản trị công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên.
 • Trường hợp bị rút giấy trích lục sổ đăng ký kinh doanh ra khỏi công ty theo quy định của pháp luật hoặc có bản án của Tòa án buộc công ty phải giải thể.
 • Không đủ số lượng thành viên tối thiểu trong 6 tháng liên tục mà không làm thủ tục thay đổi công ty.

2. Điều kiện giải thể doanh nghiệp

 • Công ty phải làm thủ tục chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, phòng kinh doanh tại cơ quan đăng ký nơi đặt chi nhánh, văn phòng đại diện, phòng kinh doanh trước khi tiến hành đăng ký giải thể.
 • Một công ty sẽ chỉ được giải thể nếu nó đã đảm bảo thanh toán tất cả các khoản nợ và các nghĩa vụ tài chính khác và không đang trong quá trình giải quyết tranh chấp tại tòa án hoặc trọng tài.
 • Trường hợp công ty sử dụng con dấu do cơ quan công an cấp thì khi giải thể công ty có trách nhiệm nộp lại con dấu và giấy chứng nhận đã đăng ký mẫu dấu cho cơ quan công an theo quy định.

3. Hồ sơ giải thể công ty

Một bộ hồ sơ giải thể doanh nghiệp sẽ bao gồm những giấy tờ sau:

 • Thông báo giải thể công ty.
 • Mẫu báo cáo thanh lý tài sản công ty. Danh sách chủ nợ và các khoản nợ phải trả (bao gồm cả thuế và các khoản đóng bảo hiểm xã hội) và người lao động (nếu có) sau khi ra nghị quyết giải thể công ty.
 • Giấy chứng nhận con dấu và mẫu dấu (nếu có). Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.
 • Giấy xác nhận hoàn thành thủ tục giải thể của cơ quan thuế (báo hoàn thành thủ tục giải thể của cơ quan thuế). Bản quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên hoặc bản sao hợp lệ biên bản họp của hội đồng thành viên của công ty tnhh 2tv; thông qua đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần, giải thể công ty với cơ quan thuế trong trường hợp công ty hợp danh.

4. Các bước giải thể doanh nghiệp năm 2023

Ngày nay, việc đơn giản hóa các thủ tục hành chính đã khiến việc khởi nghiệp trở nên rất dễ dàng. Đồng thời, doanh nghiệp có thể gửi hồ sơ qua nhiều hình thức như gửi trực tiếp, gửi qua đường bưu điện hoặc gửi trực tuyến. Do đó, nhiều công ty ra đời gần đây và số lượng công ty xin giải thể ngày càng nhiều so với trước đây. Doanh nghiệp cần phải chú ý đến các bước giải thể doanh nghiệp để tránh xảy ra sai sót.

4.1 Các bước giải thể doanh nghiệp đối với trường hợp giải thể tự nguyện

Bước 1: Tiến hành thông qua quyết định giải thể doanh nghiệp

Giải thể công ty cần được sự đồng ý của các thành viên công ty về lý do giải thể. Thời hạn, thủ tục chấm dứt hợp đồng và trả nợ. Phương án xử lý các khoản nợ phát sinh từ hợp đồng lao động và thành lập tổ thanh lý bất động sản.

Nghị quyết, nghị quyết về việc giải thể công ty cơ bản cần bao gồm: Tên và địa chỉ trụ sở công ty, lý do giải thể. Thời hạn, thủ tục chấm dứt hợp đồng và giải quyết các khoản nợ của công ty. Phương án giải quyết các nghĩa vụ phát sinh đối với hợp đồng lao động. Tên, chữ ký của chủ doanh nghiệp, chủ sở hữu công ty, chủ tịch hội đồng thành viên, chủ tịch hội đồng quản trị.

Bước 2: Tiến hành thông báo công khai quyết định giải thể

Công ty phải thông báo với cơ quan đăng ký công ty, cơ quan thuế và người lao động về việc giải thể công ty trong thời hạn 07 ngày, kể từ ngày thông qua quyết định giải thể.

Nếu công ty tiếp tục có các khoản nợ tài chính chưa thanh toán thì phải có nghị quyết kèm theo phương án xử lý nợ đối với các chủ nợ và những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.

Lưu ý: Thông báo phải có tên và địa chỉ của chủ nợ. số tiền, thời hạn, địa điểm và phương thức trả nợ; phương thức và thời hạn giải quyết yêu cầu của chủ nợ.

 Bước 3: Thanh lý tài sản và thanh toán nợ

Trừ khi các Điều khoản thành lập của công ty quy định về việc thành lập một cơ quan thanh lý riêng, chủ sở hữu của công ty phải trực tiếp tiến hành thanh lý tài sản của công ty.

Các khoản nợ của công ty được thanh toán theo trình tự sau:

 • Chậm trả lương, trợ cấp thôi việc, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và các quyền lợi khác của người lao động theo thỏa ước lao động tập thể hợp pháp đã ký kết và hợp đồng lao động theo quy định của pháp luật.
 • Nghĩa vụ thuế.
 • Các khoản vay khác.

Sau khi thanh toán các chi phí thanh lý và công nợ, phần còn lại sẽ được chia cho các cổ đông theo tỷ lệ góp vốn và cổ phần.

Bước 4: Nộp hồ sơ xác nhận thuế 

Trường hợp công ty không thực hiện hoạt động xuất nhập khẩu tại thời điểm giải thể thì phải gửi công văn đề nghị xác nhận của cơ quan hải quan đến Tổng cục Hải quan để xác nhận việc nộp thuế của công ty sau khi giải thể. nghiệp chướng

Trong vòng 10-15 ngày, Hải quan sẽ có thông báo về tình trạng hồ sơ hải quan của công ty.

Bước 5: Nộp hồ sơ đề nghị đóng mã số thuế trực tiếp đến cơ quan thuế

Nộp hồ sơ giải thể công ty cho cơ quan thuế (kèm theo bản sao công chứng Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và Giấy chứng nhận đăng ký thuế).

 • Gửi công văn yêu cầu làm thủ tục thuế.
 • Trả bất kỳ khoản thuế chưa thanh toán nào.
 • Nộp phạt (nếu có).

Cơ quan thuế sẽ xuất biên bản kiểm tra thuế dựa trên “hồ sơ đóng thuế” của doanh nghiệp và truyền dữ liệu về Sở Kế hoạch và Đầu tư để doanh nghiệp tiếp tục chốt luật thuế và làm thủ tục giải thể công ty tại Việt Nam. Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Bước 6: Gửi yêu giải thể công ty

Trong thời hạn 5 ngày, kể từ ngày thanh toán hết các khoản nợ, công ty phải nộp hồ sơ đăng ký hoặc giải thể công ty đến Cơ quan đăng ký công ty.

Hồ sơ giải thể bao gồm:

 • Thông báo Giải thể Công ty.
 • Báo cáo thanh lý tài sản công ty.

Danh sách chủ nợ và số nợ đã trả, kể cả số tiền nợ thuế và tiền đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp của người lao động (nếu có) sau khi có quyết định giải thể doanh nghiệp.

Bước 7: Cập nhật tình trạng pháp lý của công ty bạn trong cơ sở dữ liệu Đăng ký kinh doanh quốc gia

Cơ quan đăng ký công ty phải cập nhật tình trạng pháp lý của các công ty trong Cơ sở dữ liệu đăng ký công ty quốc gia trước các thời hạn sau: Trong thời hạn 5 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ giải thể công ty.

Nếu công ty không nộp hồ sơ thanh lý thì tư cách pháp nhân của công ty sẽ được gia hạn lại sau 180 ngày kể từ ngày nhận được thông báo giải thể công ty. Không có tuyên bố nào liên quan đến việc thanh lý hoặc bất kỳ phản ứng nào đối với việc thanh lý công ty sẽ được nhận từ công ty.

Thông báo cho các bên liên quan bằng văn bản.

4.2 Các bước giải thể doanh nghiệp đối với trường hợp doanh nghiệp bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Bước 1: Cơ quan đăng ký kinh doanh báo cáo thực trạng công ty làm thủ tục giải thể

Cơ quan đăng ký doanh nghiệp thông báo cho Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia về tình trạng doanh nghiệp đang làm thủ tục giải thể, đồng thời ra quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc ra quyết định làm rõ sự việc. Bạo lực tòa án.

Bước 2: Công ty triệu tập cuộc họp để quyết định giải thể

Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận được quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký công ty hoặc quyết định có hiệu lực pháp luật của Toà án, công ty phải triệu tập họp để quyết định giải thể.

Bản sao quyết định giải thể và quyết định hủy đăng ký kinh doanh hoặc quyết định cuối cùng của tòa án phải được gửi cho cơ quan đăng ký kinh doanh, cơ quan thuế và người lao động của công ty.

Trường hợp công ty không thực hiện được các nghĩa vụ tài chính thì nghị quyết giải thể phải kèm theo phương án xử lý nợ đối với các chủ nợ và những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.

Bước 3: Thanh lý tài sản và thanh toán nợ

Các thủ tục tương tự như giải thể tự nguyện.

Bước 4: Gửi yêu cầu chia tay của bạn

 • Xác nhận nghĩa vụ hải quan
 • Đóng cửa mã số thuế
 • Nộp hồ sơ giải thể tại Cơ quan Đăng ký doanh nghiệp

Bước 5: Cập nhật tình trạng pháp lý của công ty bạn trong cơ sở dữ liệu Đăng ký kinh doanh quốc gia

Logo

DỊCH VỤ LUẬT – TƯ VẤN THUẾ SỐ 1 HIỆN NAY

Dịch vụ Luật và Tư vấn thuế đáng tin cậy nhất hiện nay, được đánh giá cao bởi khách hàng và cung cấp các giải pháp phù hợp và chuyên nghiệp cho doanh nghiệp.

HOTLINE: 0981 345 339 (HỖ TRỢ 24/7)

5. Các khoản nợ phải thanh toán khi giải thể doanh nghiệp

Một công ty muốn thanh lý phải đảm bảo rằng các khoản nợ của nó được thanh toán đầy đủ. Nếu công ty mất khả năng trả nợ thì phải tiến hành thủ tục phá sản. Các khoản nợ của công ty được thanh toán theo trình tự sau:

 • Tiền lương nợ nhân viên, trợ cấp thôi việc, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và các quyền lợi khác của người lao động trong Khuôn khổ thỏa ước tập thể và hợp đồng lao động đã ký kết theo quy định của pháp luật.
 • Nghĩa vụ thuế.
 • Các khoản vay khác.

Sau khi thanh toán các chi phí thanh lý và các khoản nợ của công ty, phần còn lại được chia cho các chủ sở hữu công ty tư nhân, các thành viên, cổ đông hoặc chủ sở hữu công ty tương ứng với phần vốn góp hoặc sở hữu cổ phần của họ.

6. Câu hỏi thường gặp về các bước giải thể doanh nghiệp

6.1 Doanh nghiệp có phải trả con dấu khi giải thể hay không?

Trong trường hợp công ty sử dụng con dấu do cơ quan công an cấp thì công ty có nghĩa vụ nộp lại con dấu và giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu cho cơ quan công an và cấp giấy xác nhận thu hồi con dấu. Trong trường hợp này, dấu và giấy chứng nhận mẫu dấu trong các tài liệu liên quan đến việc giải thể công ty sẽ được thay thế bằng giấy chứng nhận hủy dấu.

6.2 Công ty có bị thu hồi giấy phép khi giải thể hay không?

Sau khi cập nhật quy trình làm việc hiện tại, Phòng Thương mại/Thuế không còn thu hồi giấy phép kinh doanh khi thương mại bị giải thể.

6.3 Thời gian giải thể có lâu hay không?

Việc giải thể một công ty tốn nhiều thời gian vì nó liên quan đến nhiều thủ tục với các cơ quan chức năng khác nhau. Kế toán cơ quan thuế thường là bước phức tạp nhất và có thể mất nhiều năm để hoàn thành nếu bạn không quen thuộc với quy trình này.

6.4 Sau khi giải thể công ty xong thì chủ doanh nghiệp còn trách nhiệm gì hay không?

Thành viên Hội đồng quản trị công ty đại chúng, thành viên Hội đồng quản trị công ty trách nhiệm hữu hạn, chủ sở hữu công ty, chủ sở hữu công ty tư nhân, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc, thành viên hợp danh, người đại diện theo pháp luật của công ty phải phải lập hồ sơ thanh lý công ty chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác.

6.5 Trong thời gian làm thủ tục giải thể công ty có phải nộp thuế môn bài hay không?

Sau khi công ty thông báo quyết định giải thể với cơ quan đăng ký kinh doanh và cơ quan thuế thì công ty không phải nộp lệ phí trước bạ và thuế môn bài nữa.

Việc bạn đọc tìm hiểu các quy định pháp luật như quy định về giải thể công ty là rất hữu ích. Các chủ đề liên quan cũng đã được thảo luận trước đó trong bài viết.

Trên đây là toàn bộ nội dung mà LUẬT VÀ KẾ TOÁN VIỆT MỸ về trình tự, thủ tục giải thể công ty và được gửi đến bạn đọc để bạn đọc tham khảo. Nếu bạn vẫn còn thắc mắc cần được giải đáp khi đọc bài viết này, vui lòng liên hệ với chúng tôi để được tư vấn chi tiết nhé!

5/5 - (1 bình chọn)
Tác giả

Nguyễn Thanh Phúc

Ông Nguyễn Thanh Phúc có hơn 15 năm kinh nghiệm quản trị doanh nghiệp, tư vấn, hỗ trợ pháp lý, thuế và cố vấn chiến lược. Ông Nguyễn Thanh Phúc là một chuyên gia đầu ngành trong lĩnh lực Luật và kế toán tại Việt Nam, người sáng lập thương hiệu Luật và kế toán Việt Mỹ đã nhượng quyền thương hiệu thành công hơn 30 chi nhánh toàn quốc. Việt Mỹ là thương hiệu duy nhất của Việt Nam đủ uy tín để nhượng quyền và thành công trong lĩnh vực Luật và Kế toán.