Tư vấn dịch vụ giải thể doanh nghiệp
Các bước giải thể doanh nghiệp tư nhân

Các bước giải thể doanh nghiệp tư nhân như thế nào? Khi giải thể làm hồ sơ cần lưu ý những gì? Nhiều công ty tư nhân không còn nhu cầu kinh doanh hoặc không còn khả năng tiếp tục hoạt động yêu cầu phải có thể lựa chọn rút lui hoàn toàn khỏi thị trường. Ngoài ra, ngay cả công ty tư nhân cũng có thể bị yêu cầu tạm ngừng hoạt động thông qua thủ tục giải thể khi áp dụng đối với các trường hợp do pháp luật quy định. Trong khuôn khổ bài viết này, Việt Mỹ cung cấp cho bạn đọc những thông tin hữu ích về trình tự, thủ tục giải thể công ty tư nhân.

1. Các trường hợp giải thể doanh nghiệp tư nhân năm 2023

Theo quy định tại Điều 207 của Luật Doanh nghiệp 2020, một công ty tư nhân có thể bị thanh lý nếu:

Thứ nhất, sau quyết định của doanh nhân tư nhân.

Trong trường hợp này, quyết định giải thể ra đời do sự cần thiết, tự giác và tự nguyện của chủ sở hữu công ty tư nhân. Có ý kiến ​​cho rằng việc giải thể là do tình hình kinh doanh gặp nhiều khó khăn, không ổn định, thua lỗ liên tục… và trở nên thiếu bền vững. Tuy nhiên, chủ sở hữu công ty tư nhân phải chọn thanh lý công ty của họ bằng cách ban hành quyết định giải thể.

Thứ hai, sẽ bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp trừ trường hợp Luật quản lý thuế có quy định khác.

Doanh nghiệp tư nhân có thể thuộc trường hợp giải thể bắt buộc bên cạnh giải thể tự nguyện. Việc hủy giấy chứng nhận đăng ký công ty được quy định tại Điều 212 Luật Doanh nghiệp 2020. Bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đồng nghĩa với việc nhà nước không còn công nhận tư cách pháp nhân của doanh nghiệp đó.

2. Điều kiện giải thể doanh nghiệp tư nhân

Quy định về giải thể công ty tư nhân không chỉ tạo cơ sở pháp lý cho việc chấm dứt sự tồn tại của công ty tư nhân mà còn bảo vệ quyền lợi của các bên liên quan, đặc biệt là chủ nợ và người lao động trong trường hợp công ty tư nhân bị phá sản. Vì vậy, cần quy định rõ điều kiện giải thể đối với DNTN. Do đó, một công ty tư nhân muốn được thanh lý phải đáp ứng các điều kiện quy định tại Điều 207 của Luật công ty. Cụ thể năm 2020: Một công ty tư nhân chỉ có thể bị giải thể nếu nó đảm bảo thanh toán tất cả các khoản nợ. Nó không áp dụng trong quá trình giải quyết tranh chấp tại tòa án hoặc trọng tài.

3. Hồ sơ giải thể doanh nghiệp tư nhân

Các yếu tố của tài liệu thanh lý công ty theo Điều 201 và Điều 210 của Luật Doanh nghiệp 2020 bao gồm:

 • Văn bản thông báo giải thể doanh nghiệp tư nhân;
 • Nghị quyết, quyết định về việc giải thể doanh nghiệp tư nhân;
 • Van bản báo cáo thanh lý tài sản công ty.
 • Danh sách chủ nợ và các khoản nợ đã thanh lý. Điều này bao gồm việc thanh toán tất cả các nghĩa vụ thuế và thanh toán bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp của người lao động sau khi quyết định giải thể công ty (nếu có).
Các bước giải thể doanh nghiệp tư nhân
Các bước giải thể doanh nghiệp tư nhân

4. Các bước giải thể doanh nghiệp tư nhân năm 2023

Muốn giải thể doanh nghiệp tư nhân phải thực hiện các bước giải thể doanh nghiệp tư nhân quy định tại Điều 208 Luật Doanh nghiệp 2020. Điều 70 và 71 Nghị định số 01/2021/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp. Phụ lục II của Thông tư 01/2021/TT-BKHĐT về hướng dẫn đăng ký doanh nghiệp. Khoản 2 Điều 5 Thông tư 47/2019/TT-BTC quy định mức thu, phương thức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thông tin doanh nghiệp, lệ phí đăng ký doanh nghiệp.

4.1 Các bước giải thể doanh nghiệp tư nhân với trường hợp theo nghị quyết, quyết định của chủ doanh nghiệp tư nhân

Việc giải thể công ty tư nhân trong trường hợp này phải thực hiện theo quy định tại Điều 70 Nghị định số 01/2021/NĐ-CP về dăng ký doanh nghiệp

Bước 1: Đăng ký giải thể công ty với phòng đăng ký kinh doanh

Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày thông qua nghị quyết hoặc quyết định giải thể, công ty phải gửi thông báo giải thể công ty đến Cơ quan đăng ký thương mại nơi công ty đặt trụ sở chính.

Bước 2: Trả hết các khoản nợ

Bước 3: Thực hiện thủ tục tạm ngừng kinh doanh chi nhánh, văn phòng đại diện, phòng kinh doanh của công ty tại cơ quan đăng ký nơi đặt chi nhánh, văn phòng đại diện, phòng kinh doanh.

Bước 4: Nộp hồ sơ giải thể lên phòng đăng ký kinh doanh.

 • Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày thanh toán hết các khoản nợ của DNTN, DNTN phải gửi đơn đề nghị giải thể công ty đến cơ quan đăng ký có trụ sở chính.
 • Sau khi nhận được hồ sơ thanh lý công ty, Phòng Đăng ký kinh doanh sẽ gửi thông tin thanh lý công ty cho cơ quan thuế.
 • Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông tin từ Phòng cấp phép thương mại, cơ quan thuế có ý kiến ​​gửi Phòng cấp phép thương mại về việc thực hiện nghĩa vụ thuế của doanh nghiệp.
 • Nếu không nhận được hồ sơ đăng ký hoặc giải thể công ty trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đăng ký hoặc giải thể công ty, Phòng Đăng ký Thương mại sẽ thay đổi địa vị pháp lý của công ty trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. Cơ sở dữ liệu đăng ký chuyển sang trạng thái “giải thể”. Thông báo giải thể công ty đồng thời bị cơ quan chức năng từ chối nộp thuế.

Lưu ý: Sau 180 ngày, kể từ ngày VPĐK nhận được thông báo kèm theo nghị quyết, quyết định giải thể công ty, VPĐK không tiếp nhận hồ sơ giải thể công ty nữa. Khi có ý kiến ​​phản đối bằng văn bản của các bên liên quan, Cơ quan đăng ký sẽ thay đổi tình trạng pháp lý của công ty trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký công ty sang trạng thái giải thể, gửi thông tin về việc giải thể công ty cho cơ quan thuế, đồng thời ra quyết định giải thể. để ý. Nó sẽ bị giải thể trong vòng 3 ngày làm việc sau khi kết thúc thời gian trên.

4.2 Các bước giải thể doanh nghiệp tư nhân trong trường hợp bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc theo quyết định của Tòa án

Trường hợp bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký công ty hoặc theo quyết định của Tòa án thì việc đăng ký giải thể công ty phải được thực hiện theo các bước giải thể doanh nghiệp quy định tại Điều 71 Nghị định số 01/2021/NĐ- CP.

Bước 1: Đăng tải văn bản quyết định giải thể công ty.

Trong thời hạn 01 ngày làm việc, kể từ ngày ra quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc kể từ ngày nhận được bản án có hiệu lực pháp luật của Tòa án, Cơ quan đăng ký doanh nghiệp công bố quyết định và ghi nhận tình trạng doanh nghiệp trong quá trình thực hiện. giải thể trong Sổ đăng ký doanh nghiệp quốc gia. Cổng thông tin thay đổi trạng thái của công ty trong cơ sở dữ liệu Đăng ký công ty quốc gia sang trạng thái “đang thanh lý” và gửi thông tin về việc thanh lý công ty cho cơ quan thuế.

Bước 2: Doanh nghiệp tư nhân trả hết nợ công ty

Bước 3: Nộp hồ sơ xin giải thể doanh nghiệp

Trong thời hạn năm ngày làm việc, kể từ ngày thanh toán xong các khoản nợ của công ty, chủ sở hữu công ty tư nhân gửi hồ sơ đăng ký hoặc giải thể công ty đến cơ quan đăng ký nơi công ty đặt trụ sở chính.

Hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký giải thể công ty phải tương ứng với Bước 4 của Thủ tục giải thể công ty tư nhân đối với trường hợp chủ sở hữu công ty ra nghị quyết, quyết định.

Ghi chú: Sau 180 ngày kể từ ngày Cơ quan đăng ký thương mại xác định tình trạng thanh lý của công ty trên Cổng thông tin đăng ký công ty quốc gia, Cơ quan đăng ký công ty không nhận được bất kỳ đơn xin phán quyết nào. Trường hợp công ty và các bên liên quan có văn bản phản đối, Cơ quan đăng ký doanh nghiệp chuyển trạng thái pháp lý của công ty trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp sang trạng thái giải thể, đồng thời gửi thông tin giải thể công ty cho cơ quan thuế, đồng thời báo cáo thời gian sẽ được ban hành. Vui lòng gửi thông báo giải thể công ty của bạn trong vòng 3 ngày làm việc kể từ ngày hết thời hạn trên.

5. Những vấn đề doanh nghiệp cần lưu ý khi giải thể doanh nghiệp

Trước tiên, khi tiến hành đăng ký hoặc giải thể doanh nghiệp tư nhân, trước tiên cơ quan đăng ký phải làm thủ tục chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, phòng kinh doanh. Tọa lạc nơi đặt chi nhánh, văn phòng đại diện, phòng kinh doanh.

Thứ hai, công ty tư nhân đảm bảo thanh toán tất cả các khoản nợ và các nghĩa vụ tài sản khác và chỉ có thể được thanh lý nếu nó không đang trong quá trình giải quyết tranh chấp thông qua tòa án hoặc trọng tài.

Thứ ba, công ty sử dụng con dấu do cơ quan công an cấp có nghĩa vụ nộp lại con dấu và giấy chứng nhận đã đăng ký mẫu dấu cho cơ quan công an theo quy định khi giải thể công ty.

Thứ tư, chủ sở hữu công ty tư nhân phải trực tiếp tổ chức thanh lý tài sản của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty quy định thành lập cơ quan thanh lý riêng.

Thứ năm, quyết định thanh lý phải có các điểm chính sau đây: Tên và địa chỉ trụ sở công ty; lý do giải thể. Thời hạn, thủ tục chấm dứt hợp đồng và giải quyết các khoản nợ của công ty. Phương án giải quyết các nghĩa vụ phát sinh từ hợp đồng lao động. Họ và tên, chữ ký của chủ doanh nghiệp tư nhân.

Logo

DỊCH VỤ LUẬT – TƯ VẤN THUẾ SỐ 1 HIỆN NAY

Dịch vụ Luật và Tư vấn thuế đáng tin cậy nhất hiện nay, được đánh giá cao bởi khách hàng và cung cấp các giải pháp phù hợp và chuyên nghiệp cho doanh nghiệp.

HOTLINE: 0981 345 339 (HỖ TRỢ 24/7)

Thứ sáu, quyết định giải thể phải được gửi cho cơ quan đăng ký, cơ quan thuế và người lao động của công ty trong thời hạn bảy ngày làm việc, kể từ ngày thông qua. Nghị quyết giải thể, quyết định giải thể phải được đăng tải trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp và niêm yết công khai tại trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện của công ty.

Trường hợp công ty có các khoản nợ tài chính chưa thanh toán thì công ty gửi kèm theo nghị quyết giải thể và phương án xử lý nợ cho các chủ nợ, người có quyền, nghĩa vụ và lợi ích liên quan. Kế hoạch hợp nhất nợ phải bao gồm tên và địa chỉ của chủ nợ. số tiền, thời hạn, địa điểm và phương thức trả nợ; Phương thức và thời hạn giải quyết khiếu nại của chủ nợ (Mục 208(3) của Đạo luật công ty 2020).

Thứ bảy, theo Điều 208 Khoản 5 Luật Doanh nghiệp 2020, các khoản nợ của công ty sẽ được thanh toán theo thứ tự ưu tiên như sau:
Chậm trả lương, trợ cấp hưu trí, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và các quyền lợi khác của người lao động trong khuôn khổ thỏa ước lao động tập thể và hợp đồng lao động đã ký kết theo quy định của pháp luật. Nghĩa vụ thuế. Các khoản vay khác.

Thứ tám, người đại diện theo pháp luật của công ty phải gửi hồ sơ thanh lý công ty cho Cơ quan đăng ký công ty trong thời hạn năm ngày làm việc, kể từ ngày thanh toán hết các khoản nợ của công ty.

Thứ chín, 180 ngày đã trôi qua kể từ ngày nhận được nghị quyết hoặc quyết định giải thể theo Điều 208 của Luật Doanh nghiệp 2020 và không nhận được văn bản nào của Công ty về việc giải thể hoặc phản đối của các bên liên quan hoặc trong vòng năm ngày ; không được cập nhật thành Ngày làm việc tiếp nhận hồ sơ giải thể cơ quan đăng ký kinh doanh tình trạng pháp lý của doanh nghiệp trong cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp

6. Câu hỏi thường gặp về các bước giải thể doanh nghiệp tư nhân

6.1 Doanh nghiệp chưa trả hết nợ có được giải thể hay không?

Câu trả lời là không. Một công ty đảm bảo thanh toán tất cả các khoản nợ và các nghĩa vụ tài chính khác và chỉ có thể bị thanh lý nếu nó không đang trong quá trình giải quyết tranh chấp tại tòa án hoặc bởi hội đồng trọng tài (Luật Doanh nghiệp 2020). Bất kể việc giải thể là tự nguyện hay bắt buộc, công ty phải đảm bảo giải quyết xong các khoản nợ và các nghĩa vụ tài chính khác.

6.2 Khi giải thể doanh nghiệp có phải quyết toán thuế không?

Trước khi một công ty nộp hồ sơ giải thể cho Văn phòng Thương mại và Cấp phép, công ty đó phải hoàn tất thủ tục thuế và đóng mã số thuế của công ty.

6.3 Thủ tục giải thể doanh nghiệp thực hiện tại những cơ quan nào?

 • Cơ quan hải quan: Giấy xác nhận đã nộp thuế hải quan (áp dụng cho mọi doanh nghiệp).
 • Cơ quan thuế: Quyết toán và đóng mã số người nộp thuế.
 • Cơ quan bảo hiểm: Chốt sổ BHXH của người lao động.
 • Văn phòng đăng ký kinh doanh: Xin trả lại giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

6.4 Sau khi giải thể doanh nghiệp có được thành lập doanh nghiệp mới không?

Sau khi giải thể công ty/tổng ​​công ty hợp pháp, các thành viên, cổ đông và người đại diện theo pháp luật của công ty có toàn quyền thành lập công ty mới mà không bị hạn chế.

6.5 Doanh nghiệp có bị thu hồi giấy phép khi giải thể hay không?

Sau khi cập nhật quy trình làm việc hiện tại, Phòng Thương mại/Thuế không còn thu hồi giấy phép kinh doanh khi thương mại bị giải thể.

Trên đây là những hướng dẫn cơ bản về các bước giải thể doanh nghiệp tư nhân giúp cá nhân có thể tự mình thực hiện thủ tục giải thể doanh nghiệp tư nhân một cách dễ dàng. Nếu có thắc mắc liên quan đến vẫn đề này, doanh nghiệp vui lòng gọi đến tổng đài của LUẬT VÀ KẾ TOÁN VIỆT MỸ để được hỗ trợ nhanh nhất.

Đánh giá
Tác giả

Nguyễn Thanh Phúc

Ông Nguyễn Thanh Phúc có hơn 15 năm kinh nghiệm quản trị doanh nghiệp, tư vấn, hỗ trợ pháp lý, thuế và cố vấn chiến lược. Ông Nguyễn Thanh Phúc là một chuyên gia đầu ngành trong lĩnh lực Luật và kế toán tại Việt Nam, người sáng lập thương hiệu Luật và kế toán Việt Mỹ đã nhượng quyền thương hiệu thành công hơn 30 chi nhánh toàn quốc. Việt Mỹ là thương hiệu duy nhất của Việt Nam đủ uy tín để nhượng quyền và thành công trong lĩnh vực Luật và Kế toán.