Tin tức sự kiện
Tăng lương cơ sở

Thông tin về mức tăng lương cơ sở năm 2023 sẽ được nhiều độc giả quan tâm vì nó liên quan đến túi tiền của nhiều người lao động cũng như giám đốc điều hành, công chức, viên chức và lự lượng vũ trang. Ngày 14/05/2023, Chính phủ ban hành Nghị định 24/2023/NĐ-CP quy định mức lương cơ sở của cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.

1. Lương cơ sở là gì?

Lương cơ sở làm căn cứ tính lương của cán bộ, công chức, viên chức… trong việc thực hiện thang bảng lương, chế độ phụ cấp và các chế độ khác.

Ngoài ra, mức lương cơ sở còn được dùng để tính các chi phí hoạt động, sinh hoạt theo quy định của pháp luật.

2. Quy định về tăng lương cơ sở năm 2023

Căn cứ tại Điều 3 Nghị định 24/2023/NĐ-CP quy định sẽ tăng lương cơ sở từ mức 1,49 triệu đồng/tháng lên mức 1,8 triệu đồng/tháng từ ngày 01/7/2023.

2.1 Các nhóm đối tượng được tăng lương cơ sở lên 1.8 triệu từ 01/7/2023

 • Cán bộ, công chức từ trung ương đến cấp huyện theo Điều 4 khoản 1 và Điều 2 Luật Cán bộ 2008
 • Cán bộ, công chức cấp chính quyền địa phương theo Điều 4 Luật Cán bộ, công chức 2008
 • Công chức của các đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định của Luật Công chức 2010
 • Trường hợp áp dụng thang bảng lương theo Nghị định 204/2004/NĐ-CP hoặc được thỏa thuận trong hợp đồng lao động thì làm việc theo hệ thống hợp đồng lao động do Nghị định 111/2022/NĐ-CP quy định.
 • Người làm việc trong định mức tiền lương của Viện được ngân sách nhà nước hỗ trợ kinh phí hoạt động theo quy định tại Nghị định 45/2010/NĐ-CP
 • Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, binh sĩ, công nhân, viên chức quốc phòng, lao động hợp đồng thuộc Quân đội nhân dân Việt Nam.
 • Sĩ quan, hạ sĩ quan hưởng lương, hạ sĩ quan nghĩa vụ, nghĩa vụ, công an nhân dân và người hợp đồng thuộc Công an nhân dân;
 • Những người làm việc trong các tổ chức cơ yếu.
 • Cá nhân hoạt động kiêm nhiệm ở cấp cộng đồng, thôn, khu phố.

Tham khảo thêm các đối tương được hưởng chế độ thai sản từ 1/7/2023

2.2 Mức lương cơ sở 1.8 triệu dùng để làm gì?

Thực hiện các quy định khác theo quy định của pháp luật về việc tính lương, các khoản phụ cấp và các khoản tại Điều 3 trong bảng lương.

Tính các chi phí hoạt động, sinh hoạt theo quy định của pháp luật.

Tính các khoản trích và phụ cấp theo lương cơ bản.

Tiếp tục ban hành cơ chế tài chính, thu đặc thù đối với các cơ quan, ban, ngành thực hiện cơ chế tài chính, thu đặc thù ở Trung ương như quy định của cấp có thẩm quyền đối với nhiều cơ quan thuộc Chính phủ. , hành chính nhà nước trong thời gian chờ triển khai Đề án tổng thể cải cách chính sách tiền lương trên cơ sở Nghị quyết 27-NQ/TW ngày 21 tháng 5 năm 2018. Tăng thêm tiền lương tháng và thu nhập theo mức lương cơ sở là 1.800.000 đồng/tháng kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2023, theo cơ chế đặc thù bảo đảm không vượt quá mức bình quân tiền lương và thu nhập tăng thêm của năm 2022 (không bao gồm tiền lương điều chỉnh và thu nhập tăng thêm của) hệ số lương theo ngạch, bậc tại thời điểm đề bạt, thăng hạng).

2.3 Kinh phí thực hiện tăng lương cơ sở lên 1.8 triệu từ 01/7/2023

Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, các cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở Trung ương:

 • Được cấp có thẩm quyền phân bổ 10% dự toán tiết kiệm tăng chi thường xuyên năm 2023 (không bao gồm tiền lương theo chế độ, các khoản phụ cấp lương, tiền công và chi phí nhân sự) so với dự toán năm 2022.
 • Cơ quan quản lý hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập thu phí đường bộ được trích một phần trong số thu phí đường bộ còn lại sau khi trừ các chi phí liên quan trực tiếp theo quy định để thực hiện cải cách tiền lương. Đối với hoạt động cung ứng dịch vụ và thu phí.
 • Nếu có nguồn cải cách tiền lương cho năm 2022 chưa khai thác thì chúng ta sẽ tận dụng.

Các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương:

 • 10% dự toán tiết kiệm được năm 2023 để chi thường xuyên đã được cấp có thẩm quyền phân bổ (không bao gồm tiền lương theo chế độ, tiền lương và chi phí nhân sự).
 • Sử dụng 70% để tăng thu ngân sách địa phương so với dự toán (không bao gồm thu tiền sử dụng đất, xổ số kiến ​​thiết, thu cổ phần hóa, thanh lý doanh nghiệp nhà nước tại địa phương, tiền) Nhà đầu tư được đền bù công khai, tịch thu, ưu tiên một thời hạn thuê đất, quyền sở hữu của các cơ quan, tổ chức, đơn vị được cấp có thẩm quyền sử dụng theo quy định của pháp luật về chi vốn, điều lệ, thu phí bảo vệ và phát triển ruộng, di tích kỷ niệm và phí tham quan di sản thế giới khu vực cổng Công trình hạ tầng, dịch vụ công trình, sử dụng công trình công cộng nhập khẩu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản phí bảo vệ môi trường đối với nước thải thu từ quỹ đất công, thu từ cộng đồng và tài sản công, thuê, cho thuê, mua bán. nhà ở thuộc sở hữu nhà nước) do thủ tướng phân bổ.
 • Tận dụng các nguồn cải cách tiền lương năm 2022 chưa khai thác (nếu có).
 • Sử dụng tối thiểu 40% số thu hồi còn lại theo Kế hoạch 2023 sau khi trừ các chi phí liên quan trực tiếp đến cung cấp dịch vụ và thanh toán. Cụ thể, mức tối thiểu 35% áp dụng đối với thu nhập từ việc cung cấp các dịch vụ y tế, phòng ngừa và các dịch vụ y tế khác của các cơ sở y tế công lập. Mức độ khấu trừ thu nhập giữ lại sẽ được xác định theo hướng dẫn của Bộ Tài chính về nhu cầu và nguồn tài trợ cho cải cách tiền lương năm 2023.

Ngân sách trung ương cấp bù phần thiếu hụt để điều chỉnh mức lương cơ sở vào năm 2023 đối với các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. Trung ương sau khi thực hiện quy định tại Điều 4 khoản 1 và 2 Nghị định 24/2023/NĐ-CP.

Kinh phí thực hiện cải cách tiền lương đối với công chức, viên chức các đơn vị sự nghiệp công lập Nhóm 1 và Nhóm 2 được quy định theo Nghị định 60/2021/NĐ-CP và các quy định khác có liên quan.

Tăng lương cơ sở
Tăng lương cơ sở

2.4 Thời gian tăng lương cơ sở là lúc nào?

Theo Nghị định 24/2023/NĐ-CP, mức lương cơ sở sẽ chính thức được tăng lên 1,8 triệu đồng từ ngày 1/7/2023.

Hiện mức lương cơ sở theo Nghị định 38/2019/NĐ-CP là 1.490.000 đồng/tháng.

3. Tăng lương cơ sở 2023, thu nhập cán bộ, công chức sẽ tính như thế nào?

Hiện nay, theo Nghị định 204/2004/NĐ-CP, lương của cán bộ công chức được tính theo công thức sau:

Lương = lương cơ sở x hệ số lương

4. Một số khoản phụ cấp tính theo lương cơ sở năm 2023

Theo “Nghị định 204/2004/NĐ-CP” và các văn bản sửa đổi, bổ sung, cán bộ, công chức, viên chức được hưởng các chế độ tương đương mức lương cơ sở, bao gồm:

Phụ cấp độc hại

Theo Điều 6 Khoản 7 Nghị định 204/2004/NĐ-CP, phụ cấp độc hại, chất độc hại được áp dụng đối với cán bộ, công chức, viên chức chuyên môn, nghiệp vụ làm công việc có điều kiện lao động nguy hiểm, đặc biệt. Không có sự khác biệt có hại hoặc nguy hiểm về tiền lương đã được xác định.

Theo khoản 1, Mục II Thông tư 07/2005/TT-BNV, mức phụ cấp độc hại bao gồm bậc 04 là 0,1. 0,2; 0,3; 0,4 so với mức lương cơ sở.

Phụ cấp chức vụ lãnh đạo

Căn cứ bảng phụ cấp chức vụ quản lý (bầu/bổ nhiệm) tại các cơ quan nhà nước. Đơn vị sự nghiệp quốc gia ban hành Nghị định 204/2004/NĐ-CP.

Phụ cấp khu vực

Theo Thông tư liên tịch 11/2005/TTLT-BNV-BLĐTBXH-BTC-UBDT thì cán bộ, công chức, viên chức được hưởng phụ cấp khu vực hệ số 0,1 gồm 07 loại. 0,2; 0,3; 0,4; 0,5; 0,7 và 1,0.

Trợ cấp lưu động

Theo Nghị định 204/2004/NĐ-CP và Thông tư 06/2005/TT-BNV, phụ cấp lưu động có hệ số 0,2 là 03. 0,4; 0,6 áp dụng đối với công chức, viên chức và những người làm những công việc hoặc hoạt động nhất định phải thường xuyên thay đổi nơi làm việc hoặc nơi cư trú.

Mức lương cơ sở được dùng để tính trả lương cho công chức, viên chức, tính sinh hoạt phí, kinh phí hoạt động và xác định mức đóng bảo hiểm xã hội cao nhất.

5. Tăng lương cơ sở kèm theo cái gì tăng?

Hàng loạt quyền lợi BHXH, BHYT sẽ tăng từ 1/7/2023

Việc tăng lương cơ sở dẫn đến quyền lợi về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế của người lao động tăng lên gấp bội, cụ thể như sau:

Tăng khả năng phục hồi và hồi phục sau một ngày ốm lên 540.000 VNĐ (hiện tại là 447.000 VNĐ).Tăng mức trợ cấp một lần liên quan đến sinh hoặc nhận con nuôi dưới 6 tháng tuổi lên 3,6 triệu đồng (hiện là 2,98 triệu đồng). Nếu bạn sinh con mà chỉ có cha tham gia BHXH thì cha được trợ cấp một lần là 3,6 triệu đồng (hiện nay là 2,98 triệu đồng) cho mỗi con.Tăng mức trợ cấp phục hồi sức khỏe sau sinh 1 ngày lên 540.000 đồng (hiện là 447.000 đồng).

Mức hưởng chế độ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp sẽ tăng lên:

 • Nếu suy giảm 5% khả năng lao động thì được bồi thường một lần 9 triệu đồng (hiện là 7,45 triệu đồng), suy giảm thêm 1% thì được bồi thường thêm 900.000 đồng (hiện là 745 ngàn đồng).
 • Nếu bị suy giảm khả năng lao động 31% thì được trợ cấp hàng tháng 540.000 đồng (hiện nay là 447.000 đồng), sau đó cứ suy giảm thêm 1% thì được hưởng thêm 36.000 đồng (hiện nay là 29. 8 nghìn đồng)
 • Nếu bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên mà bị liệt cột sống, mù hoặc cụt cả hai mắt, liệt hai chi hoặc bị bệnh tâm thần thì còn được hưởng mức tiền phục vụ hằng tháng là 1,8 triệu đồng
 • Người lao động đang làm việc chết do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hoặc chết trong thời gian điều trị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp lần đầu hoặc chết do thương tật, bệnh tật mà chưa được điều trị trong thời gian điều trị thân nhân được bồi thường một lần 64,8 triệu đồng (hiện nay là 53,64 triệu đồng) trên cơ sở giám định mức suy giảm khả năng lao động.
 • Mức hưởng phục hồi sức khỏe sau khi điều trị thương tật, bệnh tật là 540.000 đồng (nay là 447 nghìn đồng).

Đối với người lao động tham gia BHXH bắt buộc có quyền hưởng lương hưu theo Điều 54 và 55 của Luật BHXH 2014, mức lương hưu hằng tháng tối thiểu là 1,8 triệu đồng (hiện nay là 1,49 triệu đồng), trừ các trường hợp quy định tại điểm (i) khoản 1 Điều 2 và khoản 3 Điều 54 Luật BHXH 2014.

Tăng mức mai táng phí lên 18 triệu đồng (hiện nay là 14,9 triệu đồng).

Mức trợ cấp gia cảnh hàng tháng cho mỗi thân nhân là 900.000 đồng (hiện nay là 745.000 đồng); Nếu thân nhân không có người trực tiếp nuôi dưỡng thì mức trợ cấp cho gia đình hàng tháng là 1,26 triệu đồng (nay là 1,043 triệu đồng).

Người lao động có đủ 20 năm đóng BHXH bắt buộc và BHXH tự nguyện thì điều kiện và mức hưởng lương hưu phải phù hợp với BHXH bắt buộc; mức lương hưu hằng tháng thấp nhất là 1,8 triệu đồng (hiện nay là 1,49 triệu đồng), trừ trường hợp quy định tại điểm i khoản 1 Điều 2 của Luật BHXH 2014.

Cá nhân có thẻ BHYT khám bệnh, chữa bệnh theo chỉ định mà tổng chi phí khám bệnh, chữa bệnh dưới 270.000 đồng (hiện nay là dưới 223.5 nghìn đồng) thì không phải thanh toán phần vượt quá.

Mức tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc tối đa là 36 triệu đồng/tháng (hiện nay là 29,8 triệu đồng/tháng). Số tiền chi trả tăng đồng nghĩa với việc an sinh xã hội của những người lao động tương lai này như lương hưu và tổng an sinh xã hội cũng sẽ cao hơn.

6. Câu hỏi thường gặp về tăng lương cơ sở

6.1 02 mức lương cơ sở áp dụng trong năm 2023 là gì?

Năm 2023, thực hiện 02 mức lương cơ sở, gồm:

Ngày 1 tháng 1 năm 2023 đến 30 tháng 6 năm 2023: lương cơ sở 1,49 triệu đồng/tháng;

Từ 01 tháng 7 năm 2023: Mức lương cơ sở là 1,8 triệu đồng/tháng.

6.2 Đối tượng nào được tăng lương hưu từ ngày 01/7/2023 khi lương cơ sở tăng?

Khi lương cơ sở tăng từ ngày 1/7/2023 đến trước ngày 1/1/2016, mức bình quân tiền lương tháng làm căn cứ đóng BHXH của người lao động thuộc hệ thống tiền lương bắt buộc của Nhà nước cũng sẽ được điều chỉnh tăng. Nói cách khác, từ ngày 1/7/2023, mức lương hưu hàng tháng của người lao động cũng sẽ tăng trong trường hợp này.

6.3 Tăng mức đóng BHYT tối đa đối với NLĐ khi tăng mức lương cơ sở là bao nhiêu?

Theo Điều 17, 18 Quyết định 595/QĐ-BHXH 2017, mức đóng BHYT hằng tháng của người lao động bằng 4,5% mức tiền lương tháng, trong đó người sử dụng lao động đóng 3%; người lao động trả 1,5 phần trăm.

6.4 Tăng điều kiện hưởng đối với NLĐ tham gia BHYT 5 năm liên tục là bao nhiêu khi tăng mức lương cơ sở?

Bắt đầu từ ngày 1/7/2023, người lao động tham gia BHYT phải có mức đóng hằng năm trên 10,8 triệu đồng trong 5 năm liên tục để được BHYT chi trả 100% chi phí khám chữa bệnh chỉ 8,94 triệu đồng so với hiện tại.

6.5 Trợ cấp tuất hàng tháng có tăng khi tăng lương cơ sở không?

Mức trợ cấp gia cảnh hàng tháng cho mỗi thân nhân bằng 50% mức lương cơ sở đã tăng từ 745.000 đồng lên 900.000 đồng.

Nếu thân nhân không có người giám hộ trực tiếp thì mức giảm trừ gia cảnh hàng tháng bằng 70% mức lương cơ sở sẽ tăng từ 1,043 triệu đồng lên 1,26 triệu đồng.

Trên đây LUẬT VÀ KẾ TOÁN VIỆT MỸ đã cung cấp cho bạn đọc quy định tăng lương cơ sở ngày 01/07/2023. Hi vọng những thông tin trên hữu ích với bạn đọc. Nếu có thắc mắc khác cần được tư vấn và hỗ trợ, vui lòng liên hệ với chúng tôi, đội ngũ nhân viên của chúng tôi sẽ giải đáp nhanh chóng và chi tiết nhất.

5/5 - (10 bình chọn)
Tác giả

Nguyễn Thanh Phúc

Ông Nguyễn Thanh Phúc có hơn 15 năm kinh nghiệm quản trị doanh nghiệp, tư vấn, hỗ trợ pháp lý, thuế và cố vấn chiến lược. Ông Nguyễn Thanh Phúc là một chuyên gia đầu ngành trong lĩnh lực Luật và kế toán tại Việt Nam, người sáng lập thương hiệu Luật và kế toán Việt Mỹ đã nhượng quyền thương hiệu thành công hơn 30 chi nhánh toàn quốc. Việt Mỹ là thương hiệu duy nhất của Việt Nam đủ uy tín để nhượng quyền và thành công trong lĩnh vực Luật và Kế toán.