Graphic hồ sơ thành lập công ty
Mẫu hợp đồng góp vốn thành lập công ty cổ phần

Các nhà đầu tư hiện nay hiếm khi sử dụng mẫu hợp đồng góp vốn thành lập công ty cổ phần để chuẩn bị thành lập công ty mới vì các công ty đều có điều lệ riêng. Tuy nhiên, so với mẫu hợp đồng góp vốn thành lập công ty cổ phần nội dung của điều lệ chỉ có thể tương ứng với một số lĩnh vực nhất định trong hoạt động đầu tư kinh doanh của công ty. Thỏa thuận đầu tư vốn thành lập công ty cổ phần có ý nghĩa quan trọng nhằm điều chỉnh quan hệ giữa các cổ đông sáng lập và điều kiện thành lập. Ngoài ra, hợp đồng là rất quan trọng từ quan điểm của các điều kiện ràng buộc giữa các đối tác sáng lập trong hoạt động của công ty.

1. Mẫu hợp đồng góp vốn thành lập công ty cổ phần là gì?

Thỏa thuận đầu tư vốn đề cập đến việc cổ đông tặng tài sản cho công ty, trong trường hợp đó, quyền sở hữu tài sản được chuyển từ cổ đông có liên quan sang công ty. Việc chuyển quyền sở hữu này diễn ra cùng với việc ký kết thỏa thuận đầu tư vốn. Thỏa thuận đầu tư vốn là thỏa thuận giữa cá nhân hoặc tổ chức về quyền và nghĩa vụ đầu tư tài sản làm vốn để thành lập công ty cổ phần hoặc để đầu tư vốn cổ phần của công ty đã thành lập.

Việc đầu tư vốn để thành lập công ty là một hợp đồng có những đặc thù riêng, bởi vì nó rất thiếu chính xác trong luật doanh nghiệp. Theo quy định của Bộ luật Dân sự, hợp đồng đầu tư vốn thành lập công ty là hợp đồng dân sự có điều kiện, các bên trong hợp đồng phải tuân thủ việc được Phòng Đăng ký kinh doanh cấp Giấy chứng nhận đăng ký công ty (giấy chứng nhận mã số thuế). trái phiếu đầu tư vốn.

Theo Thông tư số 09/2015/TT-BTC, tổ chức, pháp nhân và người nước ngoài là ba đối tượng phải chuyển nhượng vốn cho công ty. Công dân Việt Nam vẫn có thể đầu tư vốn vào công ty bằng tiền mặt như trước đây.

2. Nội dung mẫu hợp đồng góp vốn thành lập công ty cổ phần

Đầu tư vốn là điều phổ biến trong cuộc sống hàng ngày. Mục đích của việc đầu tư vốn cũng rất đa dạng: có thể là mua bán các khoản đầu tư vốn, góp vốn để thành lập công ty hoặc góp vốn để đầu tư.

Thỏa thuận đầu tư vốn của công ty cổ phần bao gồm đối tượng thỏa thuận, giá cả và phương thức thanh toán, số tiền, thời hạn, địa điểm, phương thức thực hiện thỏa thuận, giải quyết tranh chấp và trách nhiệm pháp lý, quyền và nghĩa vụ của các bên để tránh do vi phạm hợp đồng.

2.1 Chủ thể của mẫu hợp đồng góp vốn thành lập công ty cổ phần

Đối tượng thỏa thuận đầu tư vốn có thể là công ty thương mại hoặc tư nhân, số lượng cổ đông tham gia thành lập công ty cổ phần tối thiểu là 03 và không hạn chế số lượng tối đa.

2.2 Hình thức của mẫu hợp đồng góp vốn thành lập công ty cổ phần

Để đảm bảo tính pháp lý của hợp đồng, hợp đồng đầu tư vốn phải được nộp bằng văn bản. Trong hợp đồng đầu tư vốn kèm theo quyền canh tác, hợp đồng đầu tư vốn kèm theo quyền canh tác có hiệu lực theo quy định tại Điều 5 Luật Công chứng 2014. Kể từ thời điểm giao kết hợp đồng, các bên phải thực hiện các quyền và nghĩa vụ đối với nhau như đã cam kết trong hợp đồng (Điều 401 BLDS 2015). Các bên phải đăng ký thay đổi quyền sử dụng đất tại Văn phòng đăng ký đất đai theo Điều 188 của Luật đất đai năm 2013.

Nội dung của mẫu hợp đồng góp vốn thành lập công ty cổ phần
Nội dung của mẫu hợp đồng góp vốn thành lập công ty cổ phần

2.3 Nội dung của mẫu hợp đồng góp vốn thành lập công ty cổ phần

Trong hợp đồng đầu tư vốn phải đảm bảo các điều kiện sau:

 • Thông tin về nhà đầu tư vốn;
 • Mục tiêu của hợp đồng;
 • Phương thức thanh toán và điều kiện thanh toán;
 • Quyền và nghĩa vụ của các bên;
 • Chia sẻ lợi nhuận;
 • Thời hạn Hợp đồng;
 • Phương án giải quyết tranh chấp;
 • Một số điều kiện khác do các bên thỏa thuận không trái với quy định của pháp luật.

Trong một công ty cổ phần, cổ đông phải thanh toán đầy đủ số tiền đã đăng ký mua trong vòng 90 ngày kể từ ngày giấy chứng nhận đăng ký của công ty được cấp, trừ khi các điều khoản của hiệp hội hoặc thỏa thuận đăng ký của công ty đã được ban hành. Mua cổ phiếu trong một khung thời gian khác ngắn hơn. Nếu các cổ đông đầu tư vào tài sản vốn thì điều khoản đầu tư vốn này không bao gồm việc vận chuyển xuất nhập khẩu và thực hiện các hoạt động quản lý để chuyển quyền sở hữu tài sản đó. HĐQT giám sát và kêu gọi các cổ đông thanh toán đủ và đúng hạn số cổ phần đã đăng ký mua.

Số phiếu biểu quyết của cổ đông được tính từ ngày công ty nhận được giấy chứng nhận đăng ký mua và kết thúc vào ngày cuối cùng khi công ty thanh toán đủ số cổ phần đăng ký mua quy định tại khoản 1 điều này. số cổ phần đăng ký mua, số cổ phần đăng ký mua trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác.

3. Hướng dẫn soạn thảo mẫu hợp đồng góp vốn thành lập công ty cổ phần

Chúng tôi xin hướng dẫn soạn thảo mẫu hợp đồng góp vốn thành lập công ty cổ phần, nội dung thỏa thuận phải được thẩm định như sau:

Thông tin về thông tin của các bên tham gia thành lập công ty

Đảm bảo các thông tin tương tự như mẫu trên do chúng tôi lập, bao gồm thông tin chi tiết về bên đầu tư vốn và bên nhận vốn đầu tư (các bên có thể là tư nhân, pháp nhân, công ty).

Hướng dẫn soạn thảo mẫu hợp đồng góp vốn thành lập công ty cổ phần
Hướng dẫn soạn thảo mẫu hợp đồng góp vốn thành lập công ty cổ phần

Nội dung điều khoản hợp đồng cần đảm bảo các điều kiện sau:

 • Tài sản đầu tư vốn;
 • Giá trị của các quỹ được cung cấp dưới dạng vốn;
 • Thời hạn đầu tư vốn;
 • Mục đích đầu tư vốn;
 • Quyền và nghĩa vụ của các bên khi giao kết hợp đồng, nghĩa vụ thực hiện hợp đồng;
 • Phương thức giải quyết tranh chấp liên quan đến hợp đồng;
 • Điều kiện thực hiện hợp đồng;
 • Phần ký kết hợp đồng

Các bên xem kỹ nội dung các điều kiện đã thỏa thuận và thống nhất trong hợp đồng, nếu việc bổ sung không có vấn đề gì vướng mắc thì đại diện các bên ký tên, đóng dấu vào hợp đồng.

4. Tải xuống mẫu hợp đồng góp vốn thành lập công ty cổ phần

Mẫu hợp đồng góp vốn
Mẫu hợp đồng góp vốn

Bạn có thể xem thêm chi tiết tại đây: dowload-hop-dong-gop-von-thanh-lap-cong-ty-co-phan

5. Lưu ý khi lập mẫu hợp đồng góp vốn thành lập công ty cổ phần

Trên thị trường ngày nay, việc các cá nhân cùng nhau đầu tư vốn để thành lập công ty hoặc đầu tư thêm vốn vào các điều khoản liên kết của một công ty đã thành lập là rất phổ biến. Tuy nhiên, khi đầu tư vốn, nhiều người không tìm hiểu kỹ về quyền và nghĩa vụ của mình khi đầu tư vốn, giao kết đầu tư vốn dẫn đến mất quyền lợi, thậm chí bị kiện tụng.

a, Đọc kỹ nội dung thỏa thuận đầu tư vốn

Nội dung của thỏa thuận đầu tư vốn bao gồm các nội dung sau:

 • Người ký: Trong hợp đồng đầu tư vốn có thể là người ký với cá nhân hoặc tổ chức ký với tổ chức, trong đó phải xác định rõ đối tượng của hợp đồng.
 • Nếu các bên có thỏa thuận trong hợp đồng thì trong nội dung hợp đồng phải xác định rõ số vốn đầu tư.
 • Các bên trong hợp đồng đầu tư vốn phải ghi rõ các phương thức thanh toán trong hợp đồng như tiền mặt, chuyển khoản… và thống nhất giá cả rõ ràng để tránh xảy ra tranh chấp.
 • Các bên phải thỏa thuận rằng hợp đồng ghi rõ các điều khoản của hợp đồng, địa điểm chính xác của việc ký kết hợp đồng và các cách thức để thực hiện hợp đồng đầu tư vốn.
 • Thỏa thuận rõ ràng về quyền và nghĩa vụ của hai bên được thể hiện trong nội dung của hợp đồng. Trong thỏa thuận đầu tư vốn, xác định rõ nghĩa vụ của hai bên trong thỏa thuận đầu tư vốn.
 • Trong nội dung của hợp đồng, các bên thỏa thuận về phương thức giải quyết các bất đồng và hiệu lực của hợp đồng.

b. Các trường hợp sử dụng hợp đồng đầu tư vốn

Thứ nhất, bỏ vốn thành lập công ty cổ phần hai thành viên trở lên.

Hội viên phải đầu tư vốn vào hiệp hội đầy đủ và đúng quỹ đã lập khi đăng ký trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký của hiệp hội, không kể thời gian vận chuyển, xuất nhập khẩu. tăng vốn tài sản, thực hiện thủ tục hành chính chuyển nhượng bất động sản.

Thứ hai, huy động vốn thành lập công ty cổ phần

Cổ đông phải thanh toán đủ số cổ phần đã đăng ký mua trong thời hạn 90 ngày, kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký, trừ trường hợp Điều lệ công ty hoặc trong thỏa thuận đăng ký giao dịch cổ phần có quy định thời hạn ngắn hơn. Nếu cổ đông đầu tư vào tài sản vốn thì thời gian cần thiết cho việc vận chuyển xuất nhập khẩu và chuyển quyền sở hữu tài sản đó sẽ không được tính vào thời hạn đầu tư vốn này. HĐQT theo dõi và kêu gọi các cổ đông thanh toán đủ và đúng hạn số cổ phần đã đăng ký mua.

c. Ưu điểm khi thuê luật sư tư vấn trong việc hòa giải và thanh lý hợp đồng xây dựng

Luật sư là người có kinh nghiệm và dày dặn kinh nghiệm trong lĩnh vực hợp đồng nên nếu có thắc mắc luật sư sẽ giải đáp nhanh chóng. Nếu bạn chưa hiểu rõ về hợp đồng đầu tư vốn, bạn muốn soạn thảo và tư vấn về hợp đồng đầu tư vốn, chúng tôi cũng sẽ tư vấn để đảm bảo quyền lợi và mong muốn của bạn.

Giúp tiết kiệm thời gian giải bài. Khi có vấn đề phát sinh, bạn không biết phải giải quyết như thế nào, không biết bắt đầu từ đâu, gặp ai để giải quyết. Mọi thứ đều được luật sư tư vấn và hướng dẫn chi tiết.

Lưu ý khi lập mẫu hợp đồng góp vốn thành lập công ty cổ phần
Lưu ý khi lập mẫu hợp đồng góp vốn thành lập công ty cổ phần

6. Câu hỏi thường gặp liên quan đến mẫu hồ sơ

6.1 Chủ thể thành lập công ty cổ phần phải đảm bảo điều kiện gì?

Chủ thể thành lập công ty cổ phần phải đảm bảo đủ năng lực hành vi dân sự và đủ vốn để thực hiện mục đích kinh doanh đã đăng ký.

6.2 Hồ sơ thành lập công ty cổ phần gồm có những gì?

Bao gồm: giấy đề nghị đăng ký công ty theo mẫu, bản điều lệ công ty, danh sách cổ đông sáng lập

6.3 Công ty cổ phần có được phép tự do chuyển nhượng cổ phần hay không?

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty cổ phần, công ty cổ phần được phép tự do chuyển nhượng cổ phần. Quyền tự do chuyển nhượng cổ phần cho phép các cổ đông trong công ty có quyền chuyển nhượng, bán hoặc mua cổ phần của mình cho các bên thứ ba mà họ mong muốn.

6.4 Có thể tăng vốn điều lệ công ty cổ phần sau thành lập hay không?

Công ty có thể tăng vốn cổ phần thông qua chào bán cổ phần. Phát hành cổ phần là việc tăng số lượng hoặc loại cổ phần của một công ty mà nó được phép chào bán để tăng vốn cổ phần.

6.5 Thời hạn góp vốn được quy định thế nào trong hợp đồng góp vốn thành lập công ty cổ phần?

Công ty có thể tăng vốn cổ phần thông qua chào bán cổ phần. Phát hành cổ phần là việc tăng số lượng hoặc loại cổ phần của một công ty mà nó được phép chào bán để tăng vốn cổ phần.

LUẬT VÀ KẾ TOÁN VIỆT MỸ đã tìm hiểu và chọn lọc các quy định chuẩn xác và chi tiết nhất về mẫu hợp đồng góp vốn thành lập công ty cổ phần để các bên ký kết hợp đồng tham khảo.Tuy nhiên, các nhà đầu tư có thể thêm nội dung theo sở thích của họ miễn là nội dung tuân thủ pháp luật.

5/5 - (1 bình chọn)
Tác giả

Nguyễn Thanh Phúc

Ông Nguyễn Thanh Phúc có hơn 15 năm kinh nghiệm quản trị doanh nghiệp, tư vấn, hỗ trợ pháp lý, thuế và cố vấn chiến lược. Ông Nguyễn Thanh Phúc là một chuyên gia đầu ngành trong lĩnh lực Luật và kế toán tại Việt Nam, người sáng lập thương hiệu Luật và kế toán Việt Mỹ đã nhượng quyền thương hiệu thành công hơn 30 chi nhánh toàn quốc. Việt Mỹ là thương hiệu duy nhất của Việt Nam đủ uy tín để nhượng quyền và thành công trong lĩnh vực Luật và Kế toán.