QUYỀN LỢI VÀ NGHĨA VỤ CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ

QUYỀN LỢI VÀ NGHĨA VỤ CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ

Quyền của người nộp thuế Được hướng dẫn thực hiện việc nộp thuế; cung cấp thông tin, tài liệu để thực hiện nghĩa vụ, quyền lợi về thuế. Nghĩa vụ của người nộp thuế Đăng ký thuế, sử dụng mã số thuế theo quy định của pháp luật.

Thông tin đăng ký dịch vụ

Thông tin tư vấn

 (024) 6293 7700 

Chuyên viên Minh Thùy

 0911 912 789

ketoanvietmy.vn@gmail.com

info@ketoanvietmy.vn

Thông tư nghị định mới

Facebook Page

fb google plus twitter RSS