MỘT NGƯỜI CÓ ĐƯỢC LÀM GIÁM ĐỐC 2 CÔNG TY KHÔNG ?

MỘT NGƯỜI CÓ ĐƯỢC LÀM GIÁM ĐỐC 2 CÔNG TY KHÔNG ?

Mình đã làm giám đốc (người đại diện pháp luật) ở 1 công ty cổ phần, bây giờ mở công ty TNHH mình có thể làm giám đốc (người đại diện pháp luật) ở công ty TNHH nữa không ...

Thông tin đăng ký dịch vụ

Thông tin tư vấn

 (024) 6293 7700 

Luật sư Minh Thùy

 0911 912 789

[email protected]

[email protected]

Thông tư nghị định mới

Facebook Page

fb google plus twitter RSS